‘Wierook en pepermunt in de krimp’
Het geloof in God verdwijnt steeds verder uit onze samenleving; Nederland is geen christelijke natie meer; het kerkbezoek blijft dramatisch dalen; het geloof in een persoonlijke God is sterk afgenomen. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek ‘God in Nederland’ .

Tijdens de forumdiscussie van de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer in Leeuwarden klonken deze woorden door. Sprekers op avond waren Mgr. De Korte, ds. Van den Broeke (preses Generale Synode PKN) en mr. P. de Lange (voorzitter van de VKB). Het thema van deze avond was ’Wierook en pepermunt in de krimp.’
Vanuit de PKN klinkt: “Terug naar de basis, naar de kern van ons geloof, het goede nieuws van God, het Evangelie. Waar een Woord is, is een weg. Alleen sandalen voor onderweg. Krimp als uitdaging!”
“Ook een kleine kerk heeft uitwerking. Het gaat niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit” is de reactie van bisschop De Korte op het rapport ‘God in Nederland’. “Bestuurlijk fuseren om plaatselijke gemeenschappen in stand te houden’ is zijn antwoord; “zorgen voor pastorale verfijning.”
De VKB kiest intussen voluit voor commitment en steun aan de weg die ‘Kerk 2025’ laat zien. In de uitwerking zijn kwalitatief en kwantitatief dus nog wel de nodige noten te kraken.
De brug naar de Rooms-Katholieke Kerk was snel geslagen. De Lange en De Korte, de kerkrentmeester en de bisschop stonden die avond broederlijk naast elkaar. Er zijn accentverschillen, maar de kern van de problematiek en de bewegingen komen overeen.
Wij moeten met elkaar oog hebben voor de oecumene. Maar de invulling ligt op plaatselijk niveau. Bij de parochianen en bij de gemeenteleden ter plaatse.
‘Je eigen mensen zullen weer opbouwen wat al eeuwenlang verwoest ligt; fundamenten, door vroegere generaties gelegd zullen weer worden hersteld. De HEER heeft gesproken!’ (Jes.28:12)
Met die opdracht en beloften: de hand aan de ploeg!
Chris de Haan

Ga naar boven