KK-vergadering 13 december 2018, gedachtenspinsels.
Dit keer hebben we geen gasten uitgenodigd. We willen met de kerkenraad graag spreken over het hele proces van Voortvarend Verder. Gaat het goed, te snel of te langzaam? Aan de hand van de opkomst van de ZAM-diensten kun je zien dat het misschien iets te snel gaat. Volgend jaar zouden we afwisselend in verschillende gebouwen kerkendienst houden. Daarvan hebben we gezegd, misschien moeten we toch meer diensten in de eigen kerk houden. Daarom hebben we het rooster aangepast. Onrust is er wel van hoe komt het nu eigenlijk.

Het gaat over gebouwen en de gemeenschap is juist belangrijk. Er is een hechte gemeenschap in Oost. Besluitvorming over één PG Drachten is uitgesteld en dat is lastig want je kunt niet ergens naar toewerken. Er lopen verschillende sporen/belangen. Er is buiten de gebouwen eigenlijk niets helder. Ook de gemeente vraagt wat gaan we nu doen? Niemand kan daar antwoord op geven. Als er één kerk verkocht wordt gaan dan twee wijken verder en de derde wijk wordt verstrooid? Dan kun je beter met zijn drieën in één gebouw verdergaan. En de organisatie? Moet die ook op de schop? Dat kan niet anders. Volgorde van verschillende dingen is verkeerd. Gebouwenrapport frustreert visievormingen zo is het ook met definitief besluit VVV. Financiën is de reden om te praten. Eerst zou je de keuze moeten maken, en dan kiezen voor kerken op maat. Geldt ook voor kleinere eenheden. Het is te veel een afbraakproces en het moet juist een opbouwproces zijn. De wijk van het kerkgebouw dat verkocht wordt moet niet dakloos worden. Misschien moeten we dan wel versneld in één kerkgebouw. De mensen vragen duidelijkheid, één kerk waar iedere zondag kerk is. Dan went het wel weer, dan wordt iedereen weer eigen met de nieuwe gemeente/kerk. Maar laten we ook naar de andere kant van de financiën kijken. Als iedere wooneenheid 25 euro per maand betaalt, de contributie van een sportschool of een koor, dan stonden de financiën van de kerk er heel wat beter voor. Zo is het ook weer. En ook dat heeft met betrokkenheid te maken. Als mensen betrokken zijn hebben ze vaak er meer voor over. We laten dit onderwerp rusten en handelen de andere zaken af.  We evalueren de Gemeenteavond. Die is als heel waardevol ervaren. De Gedachtenisdienst was heel mooi en werd door de nabestaanden erg gewaardeerd. De Cohendienst was verrassend door de hoeveelheid mensen en zeker ook door de uitvoerenden. Positief ervaren. De avond over Bonhoeffer werd drukbezocht. Misschien komt er nog een vervolg op. Tot zover deze vergadering.
Hans Dorsman, scriba

Kerkenraad
Verslag Kleine Kerkenraadsvergadering op 15 november 2018
De hoofdcontactpersonen zijn aanwezig op deze vergadering van de KK. Zij zijn zo’n beetje de oren en monden van de gemeente. Door de goede communicatie komen berichten op tijd over. Ze werken nog met plezier en als de een soms even niet kan, dan neemt de ander het over. Er is moeilijk vervanging te vinden. Contactpersonen komen als het kan een keer per jaar op alle adressen. Dat is de afspraak, maar dat lukt niet altijd. Afhankelijk van secties en personen loopt het wel eens anders, maar zo gaat dat in het pastoraat. Soms wil je wel eens meer dan je kunt, maar iedereen doet zijn best. We constateren dat het pastoraat in onze wijk heel goed georganiseerd is in vergelijking tot andere wijken. Jan van der Leij bedankt de hoofdcontactpersonen voor het vele werk dat ze verzetten. We drinken nog een kop koffie en vergaderen dan verder.
De nodige verslagen worden besproken. De vrijwilligersavond wordt nu door Zuid georganiseerd. West wilde graag nog een keer apart een vrijwilligersavond vieren. We spreken nog even verder over de gebouwenproblematiek. Op de komende gemeenteavond kan de gemeente stoom afblazen of juist opstomen naar een nieuwe situatie. Het Kinderkerstfeest wordt voorbereid. Bij de evaluatie van de kind-, school-, gezinsdienst komt het volgende aan de orde. Het was een beetje rumoerig. Het zijn kinderen. Het aantal mensen dat gewend is naar de kerk te gaan neemt af. Multi-media glipt stiekem de kerkdienst binnen. Verder was het een gevarieerde leuke dienst. De kerstboom is besteld en wordt dit keer niet bij het orgel geplaats, maar aan de andere kant. Menorah-in mocht zich verheugen in 13 bezoekers en mee-eters. Voor de tieners is er op 2 december weer een dienst en in januari worden ze uitgenodigd voor een ontbijt. Dan is de avond alweer aan het einde gekomen. Arjan Boven sluit met ons de avond af.
Hans Dorsman, scriba

Notulen gemeenteavond Wijk Oost op 22 november 2018 in de Menorah

1. Inloop met koffie
De kerkleden werden onthaald met koffie of thee en om 19.30 uur waren de 80 zitplaatsen in de ontmoetingsruimte bezet.

2. Liturgische viering
Ds. Boschma leidde de viering waarin gezongen en gebeden werd. De korte overdenking ging over het boek “Het wezen van de kerk” van Bonhoeffer.
Een boek waarin de schrijver een paar rake uitspraken doet over de kerk: “Als we maar lang genoeg gewoon blijven worden we vanzelf bijzonder”, “de kerk bestaat zoals God bestaat”, “de kerk is principieel altijd voor de ander”. Uitspraken die passend waren bij het hoofdonderwerp van deze vergadering; de gebouwenproblematiek van PGDrachten.

3. De voorzitter van de kerkenraad, dhr. J. van der Leij, verwelkomde een ieder op deze gemeenteavond, hij sprak van een bijzonder goede opkomst.
De agenda werd gepresenteerd en vanuit de gemeente werden geen andere punten aangedragen.

Als eerste gaf de voorzitter een samenvatting van wat er tot nu toe gebeurd is ten aanzien van PGDrachten, één gemeente en de stand van zaken naar aanleiding van het rapport ‘Van bezit naar gebruik”.

Op de vraag wie de gemeenteavond op woensdag 31 oktober bezocht had bleek dat meer dan de helft van de aanwezigen dit hadden gedaan. Het aantal leden die het rapport d.d. 6 september 2018 van het CvK 'Van bezit naar gebruik', had gelezen was iets minder maar zeker de helft had dit gedaan.
Op 17 september 2018 nam de Algemene Kerkenraad het advies over van het College van Kerkrentmeesters. Kort samenvattend werd het advies en het besluit genoemd.

De kosten om het bezit van zes (kerk)gebouwen en twee pastorieën moeten worden terug gedrongen. De tekorten konden steeds worden opgevangen omdat door vacatures enige reserve was ontstaan. Dat lukt nu, en zeker in de toekomst, niet meer omdat het aantal leden daalt en ook de inkomsten terwijl de kosten stijgen.
Tegelijkertijd vindt de AK ook dat er zoveel mogelijk herkenbare en vertrouwde plekken voor onze pluriforme protestantse gemeente Drachten moeten blijven.

Het CvK formuleerde in haar advies als strategisch uitgangspunt:
Met minimale kosten een maximaal gebruik van gebouwde faciliteiten realiseren.
Welke gedachten horen daarbij.
1. De gebouwen die je wilt overhouden kunnen beter worden gebruikt. Leegstand is onnodig duur. Misschien zijn aanpassingen nodig, maar het kan vast efficiënter.
2. We hoeven niet perse gebouwen in bezit te hebben. We kunnen ook huren.
3. Met minder gebouwen ben je dus flexibeler naar de toekomst; je kunt inspelen op de behoefte aan ruimte die dan speelt.
4. Met het geld dat je nu vrijspeelt kun je ook flexibeler in spelen op andere behoeften aan invulling van kerkzijn.
Voor- en nadelen afwegende koos de Algemene Kerkenraad voor behoud van de as Noord – Zuid. Dat wil zeggen op middellange termijn, zeg maar 5 jaar, twee traditionele kerkgebouwen: één in Noord en één in Zuid.

Concreet betekend dit:
• Verkoop van de Arke omdat er concrete belangstelling is van de Gkv Drachten Zuid-West.
• Bij een eventuele transactie met de Gkv zijn er mogelijkheden om afspraken te maken over medegebruik door de PG Drachten.
• Er ontstaat ruimte om voor de Menorah alternatieven te onderzoeken. Bijvoorbeeld een verkenning naar een gezamenlijk gebruik van één kerk in oostelijk Drachten, samen met de Gkv Drachten Noord – Oost. Dat kán de Menorah zijn, dat kan ook een ander gebouw zijn. Dan komt de Menorah-locatie in aanmerking voor herontwikkeling.
• De Grote Kerk, de Schakel en beide pastorieën blijven in het bezit van de PG Drachten.

Kansen en perspectief.
Dus: minder gebouwen als last om je nek en meer ruimte om invulling te geven aan de kerk van morgen. Want die kerk ziet er over 5 tot 10 jaar echt anders uit.
De huidige financiële dragers van de kerk zullen in aantal sterk zijn afgenomen en aan de traditionele kerk zal minder behoefte zijn.
Het CBS heeft becijferd dat er steeds minder mensen lid van de kerk zijn en willen zijn. Het lijkt een niet te stuiten trend. Maar wat je ook hoort. Mensen zijn eerder meer dan minder op zoek naar de zin van het leven. God mag weer genoemd worden.
Kansen? Medio volgend jaar komt de werkgroep Voortvarend Verder met een rapport juist over die kansen, die dromen, dat perspectief. Daar moeten we bij willen zijn.

Rouw
Bij besluiten waar we nu voor staan zal er pijn geleden worden en in de AK is men zich daar wel van bewust. Het lijkt zo’n koud besluit. Gebaseerd op cijfertjes.
Een gebouw afstoten, dat je zo dierbaar is. Een gebouw, waar jarenlang lief en leed is gedeeld. Dan valt het niet mee. Te meer omdat we niet weten hoe het verder zal gaan. En dan gaat het bij die gevoelens misschien niet eens om de stenen. Maar de vertrouwde omgeving, de vertrouwde mensen, hoe komt het daar mee.

De kerk dat zijn wij. Wij kunnen er wat van maken. Het betekent wel dat we niet weg moeten duiken, ons terug trekken en de boel laten vallen.
Een paar weken geleden preekte dominee de Jong uit Jozua. “Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij.”
Ik wil ons dat voorhouden. Hij vertaalde de tekst in “it komt goed jonkje”. Laten we dat de komende tijd elkaar voorhouden. Niet als een gemakkelijke kreet, maar uiting van vertrouwen in Hem die met een kromme stok een rechte slag kan geven.

Reageren op het voorgenomen besluit.
Het voorgenomen besluit van 17 september 2018 zal op maandag 17 december 2018 opnieuw besproken worden met daarbij de ingekomen reacties in de vorm van gesprekken en brieven.
Afgesproken is dat de AK, conform de kerkorde, de regie heeft. De AK regelt ook het horen van de gemeente en dit alles betekend dat de wijkkerkenraden hierin geen partij zijn.

Opmerkingen, reacties en vragen vanuit de gemeente
Vr. Nut van behoud van de twee pastorieën?
Antw. Pastorie Oost langdurig verhuurt en Voor Zuid uitbreiding van ruimte
Vr. Waarom is gekozen voor de niet-functionele Zuiderkerk en niet voor de multifunctionele Menorah?
Antw. De Menorah staat te dicht bij de Oase.
Vr. Hoeveel mensen waren op het spreekuur en hoeveel brieven zijn er gekomen?
Antw. De scriba van de AK gaf aan dat er 5 a 6 mensen op het spreekuur zijn geweest en tot nu toe 15 brieven gekomen.
Vr. Hoe gaat het straks als er 1 kerkenraad is met werkgroepen in de gemeente?
Antw. Daar is de voortgezette commissie Voort Varend Verder mee bezig en deze zal juni/juli met voorstellen komen.

Gezien de tijd werd ruimte ingelast voor enkele mededelingen en deze waren:
- 30 November film met inleiding over Bonhoeffer in de Hoeksteen.
- 2 december themadienst over liederen van Leonard Cohen om 16.30 uur in de Zuiderkerk
- Kinderkerstfeest in de Menorah en grootouders neem uw kleinkinderen mee.
- Kerstnachtdienst in de Menorah met mannenkoor

PAUZE

4. Na een wat langere pauze dan normaal was er ruimte om vragen te stellen en reacties te geven op de inhoudt van het rapport, het proces en het voorstel van de Algemene Kerkenraad.
Vr. Waarom worden we monddood gemaakt?
Antw. Zodra er geen erediensten meer in een gebouw zijn beslist de AK
Vr. Wat gaat er met de Menorah gebeuren en wanneer?
Atw. Menorah wordt in het voorstel binnen 5 jaar verkocht met eventueel een gewijzigd bestemmingsplan waardoor er meer mogelijkheden zijn om het te verkopen. De AK is zich bewust van de gevoelens die er bij de kerkleden zijn en probeert daar wel rekening mee te houden.
Vr. Als de Menorah dicht is wie gaat dan mee naar de Arke?
Antw. Er zijn ongeveer tien personen die aangeven mee te gaan.
Vr. Als de Menorah dicht is wie gaat mee naar de Zuiderkerk?
Antw. Een twintig tal personen geeft aan mee te gaan maar thuis voelen ze zich, ook na verschillende gezamenlijke diensten, niet.
Opm. Men spreekt over geld en niet over visie hoe de toekomst er uit ziet. Erg jammer omdat dat het wezenlijke van een kerk is.
Opm. Gevoel van thuis zijn is niet in de Arke en de Zuiderkerk.
Opm. Er is verlangen naar een kleinere kerk. De Grote Kerk is klein en intiemer. Een kerkveranderingen ziet de persoon die de opmerking maakte wel zitten. Het welkom-gevoel heeft ze overal waar ze kerkte wel gekregen.
Opm. Als we met 3 wijken speciale dienst hebben in de Zuiderkerk of de Arke is deze te klein. Daarom moet de Menorah behouden blijven.
Vr. Is er verschil in verkoop tussen de Menorah en de Oase?
Ant. Nee.
Opm. Compliment voor werk en inzet voor wat het CvK gedaan heeft hoewel je er niet mee eens hoeft te zijn.
Opm. Na 20 jaar weggeweest te zijn terug gekomen bij trouwe mensen in de Menorah. Bij veranderingen opnieuw gemeenschappen stichtten de zogenaamde Foyergroepen.
Opm. Iemand heeft al heel veel afstotingen van kerkgebouwen meegemaakt en dat doet altijd zeer. De opgaande lijn van kerkleden daalt nu en niemand weet precies hoe snel dit gaat. Wel is duidelijk dat mensen minder mobiel worden en daar moeten we rekening mee houden. We moeten bovendien vertrouwen hebben in degene die ons trouw is.
Opm. Zo spoedig mogelijk een besluit nemen zodat we kunnen werken aan en naar een nieuw onderkomen.
Opm. Als het om geloof gaat kunnen we ook samen met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
Vr. Waar blijft de gemeenschap zoals we die in Oost ervaren?
Antw. Wijk Oost gaat weg en dat roept begrijpelijk vragen op en gevoelens.
Opm. Het is raar dat je eerst een besluit neemt over kerkgebouwen en in juni/juli met een invulling komt hoe je kerk wilt zijn.
Opm. Er zijn best mogelijkheden om de Menorah te behouden door meer naar buiten te treden en op zoek te gaan naar gebruikers zoals scholen (college’s), consultatiebureau, etc. De pastorie kan terug gekocht worden t.b.v. Kerkelijk Bureau en in avonduren vergaderingen of andere bijeenkomsten.
Vr. Zijn er onderzoeken gedaan naar soortgelijke situaties?
Antw. Ja de 1e comm. Voort Varend Verder heeft dit onderzocht
Opm. De tekorten lopen op tot in de tonnen. Nu tijd om te kijken naar kostenbesparing door “dure” en minder flexibele kerken te verkopen; de Zuiderkerk en de Oase.
Vr. Hoe gaat het straks met de pastorale ondersteuning. Dit is wel het belangrijkste van het gemeente zijn.
Antw. Het gaat nu alleen om gebouwen en de voortgezette comm. VVV gaat hier aanbevelingen over doen.

5. Ingelaste punten:
Waren er niet

6. Rondvraag
Er waren geen rondvragen

7. Sluiting
De voorzitter sprak dank uit voor ieders aanwezigheid maar bovenal voor de manier waarop we met elkaar over dit onderwerp hebben gesproken.
Hij sloot met een gedicht en het samen zingen van lied 263.

Na de sluiting werden iedereen uitgenodigd na te blijven voor een hapje en een drankje en natuurlijk de ontmoeting.

Atze Wijga

Algemene Kerkenraad
Door de ogen van de voorzitter
De laatste vergadering van de Algemene Kerkenraad (AK) was op maandag 15 oktober 2018 in de Zuiderkerk. Van de belangrijkste punten doe ik hieronder verslag.
De avond werd geopend met het lezen van Samuel 12: 1-15. In dit Bijbelgedeelte gaat het over de overspelige Koning David. Hij vertoont in deze episode bepaald geen voorbeeldgedrag. Gelukkig kwam hij tot inkeer en toonde hij berouw. Verkeerd voorbeeldgedrag komt tot op de dag van vandaag voor, het leidt tot slachtoffers, het geeft wrevel, verdriet en teleurstelling. Inkeer en berouw zijn soms ver te zoeken. En dat geeft te denken! Daarna ging de voorzitter voor in gebed.
Aan de orde kwam een brief van het College van Kerkrentmeesters aan personen die als “meegeregistreerd” te boek staan. De nieuwe privacywet zet aan tot het schrijven van deze brief. Sommigen vonden de toonzetting in deze brief te zakelijk, te weinig pastoraal. Zij pleitten voor een aangepaste brief, als in de toekomst andere personen over hun registratie worden benaderd. Omdat niet iedereen de inhoud van de CvK-brief kent, zal deze alsnog onder de AK-leden worden verspreid. Dat geldt ook voor het voorstel tot verbetering. Volgende keer mogelijk meer.
De begroting 2019 van de Centrale Diaconie Drachten (CDD) werd door de AK zonder wijzigingen vastgesteld. Met dank aan de CDD voor het opstellen van deze begroting en het aanbieden daarvan ruimschoots voor het nieuwe jaar.
Al eerder nam de AK een voorgenomen besluit ten aanzien van gebouwen. Daarover zal de gemeente worden 'gehoord en gekend', zoals dat in officiële termen heet. Over de procedure worden afspraken gemaakt (zie daarvoor elders in Geandewei en op de website).
In de rapportages kwamen de diaconie en het jeugdwerk aan het woord. Van hun opmerkingen en voornemens nam de AK kennis.
Vanuit 'Noord' is een reactie gestuurd naar de redactie van Geandewei met het verzoek ook de erediensten op de 1e zondag na het verschijnen van het blad op te nemen. 'Noord' opent ook de mogelijkheid voor jonge ouders uit andere wijken om aan te sluiten bij een werkgroep 'Geloof en opvoeding'.
Aan het slot van de vergadering las de heer Zuiderveen de Joodse zegenbede voor.
De volgende vergadering van de AK vindt plaats op 19 november 2018.
Ties Zweers,
preses Algemene Kerkenraad

Kerkenraadsvergadering op 18 oktober 2018
De voorzitter opent de vergadering en heet de Commissie Eredienst, die het eerste half uur uitgenodigd is, van harte welkom. Het loopt goed in de Commissie. Sinds kort zijn er ook leden van wijk Zuid bij gekomen en de vraag is hoe dat dadelijk wordt in ZAM-verband. Dat ontwikkelt zich vast vanzelf denken we. Er zijn speciale diensten in de toekomst zoals de Cohendienst, een overstapdienst voor kinderen, een 25+ dienst en zoals we laatst meegemaakt hebben, een Evensong. De vraag is even hoe de Geestdriftdiensten van West hierin passen en of dat moet. De toekomst zal het uitwijzen. De Kindernevendienst doet dit jaar weer een Adventsproject en we gaan vragen of er ook weer een Kinder-Kerstfeest komt. Diensten kunnen in 2019 ook naast elkaar, zoals je bijvoorbeeld een Geestdriftdienst hebt naast een traditionele kerkdienst. Hoe zien we de samenwerking met de Hoeksteen in dit verband? Bij de Hoeksteen is nog geen sprake van samenwerking in diensten. Kerst Sing-in, ouderenmiddagen en nu een Bonhoeffer-avond zijn activiteiten die we samendoen met de Hoeksteen. ISO (Interkerkelijk Streekkoor Oudemirdum) wil omdat ze 50 jaar bestaan wel een concert of dienst houden in onze kerk. We gaan bekijken of en hoe we dit in kunnen passen. Zo zijn er genoeg plannen en bruist de commissie van energie. Lastig is soms dat preekroosters aangepast worden en de informatie niet altijd op tijd de commissie bereikt. We beloven beterschap. Het was goed weer even met elkaar te spreken en na de koffie vergaderen wij verder. De notulen worden behandeld. We nemen de diverse protocollen zoals Gedachtenisdienst, Gedenken overledenen en Bevestigingsdienst door en brengen daar waar nodig is, verbeteringen aan. Die worden dan naar alle ambtsdragers gestuurd zodat iedereen op de hoogte is. We bespreken dat de gemeenteavond (22 november) zeker over het rapport van de gebouwen zal gaan, want dan is iedereen geïnformeerd en kan zich en wil zich waarschijnlijk uiten. In 2019 worden de organisten wat meer over De Arke en Menorah verdeeld omdat er een tekort in De Arke ontstaat en veel diensten in ZAM-verband zijn. Er is een jaargesprek met de dominee geweest. Elk jaar wordt zo’n gesprek gehouden om elkaar te informeren hoe het gaat. Het is een goed gesprek geweest. Op 11 november komt er weer een KSG (Kind-School-Gezins-) dienst met het verrassende onderwerp: Delen is vermenigvuldigen. We kijken met voldoening terug op een prachtige Evensong. Na de rapportage van raden en commissies sluit Jan Holwerda de vergadering.
Hans Dorsman, scriba

Verslag van de Grote Kerkenraad van PG Drachten Oost van 20 september 2018.
We openen onder leiding van de ds Boschma de vergadering in de kerkzaal met een kleine viering. Daarna wordt iedereen, oud en nieuw en ‘doorlopers’ van harte welkom geheten door Jan van der Leij, onze nieuwe voorzitter. We pakken eerst Voort Varend Verder aan. In de Kleine Kerkenraad is een stuk geschreven waarin we opgeschreven hebben wat wij belangrijk vinden. In de Grote kerkenraad wordt daar in groepjes over gediscussieerd en eventueel aangevuld. We nemen er 20 minuten de tijd voor. Dan gaan we centraal verder. We blijven met elkaar in gesprekken en de voorzitter spreekt uit dat hij blij is dat er nog een flinke groep is waar je mee kunt praten.
Opmerking: Als mensen niet meer naar de kerk gaan bij ZAM-diensten, gebouw te klein, te druk, te vol, etc. Wat doen we daarmee? Voor mensen met gehoorapparaten is zo’n startzondag best lastig.
Bij één PG heb je dus kinderdiensten met PCBO-Smallingerland. Misschien moet je ook aan het Mozaïek vragen wat zij willen. Menorah-In is dan voor een grotere groep mensen. Zo zou je voor meer mensen iets kunnen betekenen.
Na een kopje koffie gaan we verder met het verwelkomen van de nieuwe mensen en de ‘herbevestigers’. Veel sterkte voor het werk dat voor jullie ligt. Dan neemt Jan namens ons met voor iedereen een hartelijk woord afscheid met veel dank aan degenen die vertrekken. Hartelijk dank voor het vele werk dat jullie verricht hebben. Jan van der Leij sluit de vergadering met een gedicht van Marinus van der Berg, Uit een nieuw begin. “Uitnodiging”.
Hans Dorsman, scriba

Verslag van de Kleine Kerkenraad op 27 september 2018 in de Menorah.
De vergadering wordt geopend door Jan van der Leij, voorzitter van de kerkenraad. Jeugd & Jongeren is op bezoek. Kindernevendienst loopt goed. In Zam-verband hanteert West een catechesemethode. Daar komt waarschijnlijk verandering in. Hier moet nog over gepraat worden. De dominees organiseren nog een avond om met elkaar te overleggen. In de ZAM-diensten moet er duidelijkheid zijn wie wat organiseert. In Oost is geen tienernevendienstleiding meer. Jeroen zal nog even meedraaien. Maar er is een voorstel van PG Drachten om één Tienernevendienstgroep Drachten-breed te maken die per 1 januari 2019 van start gaat. Tieners worden uitgenodigd via Whats app. Oudernevendienst is niet meer georganiseerd. Daar was geen behoefte meer aan. Informatie over J&J wordt via de website verspreid. Iedereen van J&J wordt hartelijk bedankt voor hun geweldige inzet. Dan is er koffie en thee. Daarna vergaderen we verder. De verschillende verslagen worden besproken. De punten van de AK kunt u lezen bij het gedeelte van Ties Zweers in Geandewei. We evalueren de startzondag. Veel positiefs maar ook aandachtpunten. In ZAM-verband vertel ik daar meer over. Naar aanleiding van de bevestigingszondag bespreken we nog eens het werk van pastorale bezoekers, ouderlingen, contactpersonen. De bosjes bloemen stonden vrolijk voor in de kerk voor degene die afscheid nemen. En na afloop waren ze weg; we zorgen ervoor dat de juiste mensen de bloemen gekregen hebben of in ieder geval nog krijgen. Het was wel vrolijk, maar een beetje chaotisch. Bestemming eindejaarscollecte 2018 wordt verbetering van multimedia. Licht en geluidsplan wordt erbij gehaald om te kijken wat we kunnen doen. Kunnen we ook wat voor anderen doen van dat budget? Zorgcentrum de Wiken, Begeleid wonen op de Leidijk, Bijehûs. We werken dit uit. Daar hoort u in de toekomst nog wat over. J&J komt met een voorstel om tienernevendiensten Drachten breed te organiseren. Als kerkenraad staan we van harte achter dit voorstel. Dit wordt verder uitgewerkt. Na nog enkele zaken wordt de vergadering gesloten door Jan van der Leij.
Hans Dorsman, scriba

Bekendmaking bevestiging ambtsdragers
In de komende bevestigingsdienst op 23 september 2018 worden ambtsdragers bevestigd, herbevestigd en bedankt. Het is mooi dat Drachten Oost nog steeds een flinke club mensen heeft die mee wil denken en doen. Ook dit jaar is het weer gelukt nieuwe ambtsdragers aan te trekken.
Bevestiging ambtsdragers:
Als nieuwe ambtsdragers worden bevestigd: Willeke Bijma (diaken), Loekie Boersma (diaken), Wietze Knol(diaken) en Jellie Douma (ouderling). Daarnaast zijn er ambtsdragers die herbevestigd worden omdat ze een termijn verlengen. Dat zijn: Hans Dorsman ouderling scriba), Jan van der Leij (ouderling voorzitter van de kerkenraad), Arjan Boven(jeugdouderling), Hennie Prinsen (ouderling) en Jaap Bruintjes (diaken, voorzitter CDD).

Er zijn ook ambtsdragers en vrijwilligers die stoppen met hun taak. Het zijn: Sjoukje Faber (ouderling), Lambert Veenstra (diaken), Anne Oosterveld (diaken +ledenadministratie), Ineke Hoving (diaken seniorenpastoraat). De pastorale bezoekers Henk Meijer en Albert Hoekstra stoppen ook met hun werkzaamheden. Heero van der Veen beëindigt zijn werkzaamheden als kerkmeester. Gelukkig hebben we Roel van Duinen bereid gevonden Kerkmeester te worden. We bedanken iedereen hartelijk voor het vele werk dat ze in de wijk hebben gedaan en we vinden hun enorme inzet geweldig. Ze zijn een enorme steun geweest in en voor de gemeente. En we heten de nieuwe ambtsdragers en vrijwilligers van harte welkom en wensen hen Gods zegen toe bij het uitvoeren van hun werk.

Dan is er nog een functiewijziging: Chris de Haan wordt ouderling kerkrentmeester. Linda van der Veen stopt als ouderling kerkrentmeester, maar heeft als vrijwilliger zitting nemen in de plangroep van VoortVarend Verder. Marieke van Heeringen stopt als ouderling van de Grote Kerk, ze wordt ouderling, voorzitter van de Pastorale Raad en CVK-lid met personeelswerk in haar portefeuille.
Indien er geen gegronde bezwaren worden ingebracht over bovenstaande personen die bevestigd of herbevestigd worden, kunnen we 23 september 2018 overgaan tot bevestiging.
Hans Dorsman, scriba

Kleine Kerkenraadsvergadering 17 mei 2018
De organisten zijn dit keer te gast. Zij spelen nog steeds met plezier, maar zien ook dat er in de toekomst wel vervanging zal moeten komen. Het muziekplan komt ter sprake en we zullen in het overleg met de andere wijken in de toekomst aan de orde stellen. Waarschijnlijk zijn er in het grote verband meer muzikanten te bereiken die mee willen spelen in de eredienst. Een aantal facetten zijn wel bereikt. Bijvoorbeeld het lied op verzoek van gemeenteleden. En verder kunnen we constateren dat er vaker koren hun medewerking verlenen aan de dienst. De organisten worden bedankt en na de koffie gaan we verder met de vergadering. De nodige verslagen worden besproken. Op de komende AK-vergadering verwachten we uitslag van de beroepingscommissie van wijk Zuid. Bij het overleg tussen Zuid, West en Oost was ook een vertegenwoordiger van wijk Noord als waarnemer aanwezig. Op deze vergadering wordt het protocol besproken over de gezamenlijke diensten. Het kerkdienstrooster 2019 wordt ook besproken. Zoals u ziet, allemaal praktische zaken. Kerkenraad Oost vindt dat er eigenlijk eerst over de visie gesproken moet worden. Welke kerk willen we zijn, dat vinden we belangrijk. Als de visie klaar is komt de praktische invulling daarna. Daar gaan we dus mee aan de slag. Na de rapportages uit de verschillende commissies en raden besteden we aandacht aan wat wisselingen. Hoewel officieel op de bevestigingszondag de veranderingen bij de ambtsdragers plaatsvinden, meende we nu al te moeten beginnen. Jan van der Leij krijgt met een toespraakje de voorzittershamer van Chris de Haan overhandigd. Jan bedankt Chris voor de vele jaren voorzitterschap en hoopt op een goede manier in zijn voetsporen te treden. Alex de Groot wordt ingewerkt als webmaster, het werk dat Atze Wijga gedaan heeft. Deze laatste blijft nog met andere klussen bezig. Linda van der Veen heeft zitting genomen in de plancommissie van Voortvarend Verder. En Chris de Haan gaat verder als Kerkrentmeester. U begrijpt dat iedereen op de bevestigingszondag officieel bevestigd en bedankt wordt. Aalzen Adema sluit de vergadering met het lezen van een gedicht uit het dienstboek “Van U is de aarde”.

Wisseling van de wacht
17 mei was het zover. Aan het eind van de vergadering van de Kleine Kerkenraad heb ik de voorzittershamer overgedragen aan Jan van der Leij. Ik heb de kerkenraad en Jan Gods zegen toegewenst en uitgesproken dat zij zich gedragen mogen weten door de gebeden van onze gemeente. Daarmee wordt voor mij een periode van bijna negen jaar afgesloten. In die periode is er veel gebeurd. Samen zoeken naar identiteit, wat voor gemeente willen we zijn, wat voor kerk willen we zijn in Oost, in Drachten, in deze wereld. Hoe durven we naar onszelf te kijken en hoe kunnen we vandaar uit omgaan met anderen. Actief inhoud geven aan de samenwerking met Zuid, aan de PGDrachten. Goede contacten opbouwen en onderhouden met onze buren van de Hoeksteen maar ook met de moskee aan de Langewijk, hoewel dat laatste niet uit de verf is gekomen. Samen dingen doen als scholen en kerken in Oost, voor de mensen van Oost-Drachten en het AZC. In al die zaken heeft u de kerkenraad voortdurend gesteund. U heeft kritisch meegedacht en meegedaan, suggesties gedaan, adviezen gegeven en u ingezet om kerk te zijn van Christus.
Nieuw voor mij en onze gemeente was een zwangere predikant op de kansel en de vreugde van het beroepen en verwelkomen van een nieuwe predikant. Alles speelde zich af tegen de achtergrond van een kleiner wordende gemeente. Meer taken, minder mensen.
Ik realiseer mij dat onze wijkgemeente speler is in een complex proces van verandering naar één Protestantse Gemeente van Drachten. Het is een proces met groeipijn maar ook van vreugde omdat er ruimte ontstaat door verandering en vernieuwing. Verandering en vernieuwing zijn uitdagingen, geen bedreigingen.
Als voorzitter heb ik mij gesteund geweten door de kerkenraad en door u als leden van wijkgemeente Oost. Ik voelde mij gedragen door uw gebeden. Dank voor uw vertrouwen en uw werk aan de kerk van Christus. Ik hoop dat u Jan van der Lei zult steunen in zijn werk als voorzitter van onze kerkenraad en wens u allen Gods zegen toe en de Vrede van Christus.


Verslag van de kerkenraadsvergadering op 19 april 2018
Na het Drachtster vijf minuutje opent Chris de vergadering met schriftlezing en gebed. Personeel van de school ’t Mozaïek is aanwezig in het kader van even bij praten. Samen met hen houden we een keer per jaar een kind-school-gezinsdienst. Verder zijn er in school diverse vieringen, soms met de hele school, soms met de bouw en soms in de klas. Er zijn 4 samenwerkingsscholen in de dorpen omdat de scholen alleen te klein zijn om te blijven bestaan. Het leerlingenaantal loopt iets terug. Het is in Drachten nog geen probleem. In de buitendorpen wordt het moeilijker. Ouders die financiële problemen hebben worden doorverwezen naar hulpverlenende instanties. De diaconie kan ook gevraagd worden, maar gemeentelijke instellingen gaan voor. In de onderbouw wordt huisbezoek gedaan om te zien hoe het met het kind in het gezin gaat. Aan meer contact met de kerk is niet zo behoefte; het is aardig incidenteel te horen welke liederen er gezongen worden in de school. De volgende KSG-dienst is 11 november 2018, daar zien we elkaar weer.
Na de koffie gaan we verder. De notulen en besluitenlijst en activiteitenlijst worden gepasseerd.
Dan filosoferen we over welke dienst we gezamenlijk doen (Zuid, West, Oost) en welke nog niet. Gedachtenisdienst, doop- en belijdenisdiensten, vespers en sobere maaltijden, bevestiging ambtsdragers, KSG-dienst, Kerstnachtdienst? We noemen dat voor het gemak wijkgebonden diensten. Morgen wordt daar in ‘petit comité’’ verder over vergaderd. Om een indruk te geven wat er verder allemaal geregeld moet worden: nieuwsbrieven, kindernevendienst, tienernevendienst, vervoer naar de kerk, oppas. Er komt van alles kijken. We hopen het een voor een aan te pakken. Naast de programmatische aanpak moeten we natuurlijk ook denken over een visionaire aanpak. Daar hadden we natuurlijk mee moeten beginnen. In het plan van aanpak moet zeker een gedeelte komen over de visie waar we voor staan.
De vacatures passeren onze aandacht, er wordt aan gewerkt door een driemanschap. Een volgende keer meer hierover.
De verschillende activiteiten met GKv zijn geëvalueerd en iedereen was heel tevreden over de verschillende activiteiten die door de beide kerken gezamenlijk georganiseerd waren.
De diverse geledingen rapporteren hun bevindingen. Dan is het weer tijd om naar huis te gaan met de woorden van Arjan Plaisier: Zoon, mens geworden voor ons mensen, Geest, licht in ons hart en stem in onze ziel.
Hans Dorsman, scriba

Voortvarend Verder naar Eén PGDrachten
Gezamenlijk Moderamen ZAM
Op 20 maart zijn de moderamina van de Zuiderkerk, de Arke en de Menorah bij elkaar geweest in de Arke om na te denken over de kansen die samenwerking biedt voor de drie wijkgemeentes. Bij het gezamenlijk moderamen van de Zuiderkerk en de Menorah was de Arke ook al eerder aanwezig, omdat er gesproken werd over gezamenlijke diensten in de periode van de zomervakantie.
De eerste bijeenkomst was bedoeld om elkaar te ontmoeten, kennis te maken en te onderzoeken waar kansen en mogelijkheden liggen, waarbij wordt uitgegaan van al bestaande verbindingen en het gezamenlijke netwerk.
Daarnaast mogen beslissingen het proces ‘Een PGDrachten’ niet doorkruisen of frustreren.
Naar elkaar uitgesproken intenties moeten eerst worden vastgesteld door de eigen kerkenraden.
Het is dan ook niet vreemd om eerst de mogelijkheden te onderzoeken om de gezamenlijke diensten uit te breiden of anders in te vullen. Het moderamen ZAM heeft ook gesproken over de gezamenlijke viering van Pinksteren in de Zuiderkerk en van de Startzondag in de Arke.
Ook wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om in 2019 op een andere manier te kijken naar de invulling van de kerkdiensten en de plaats van de viering.
Verder wordt bij het vervolgoverleg ook een vertegenwoordiger van de Oase uitgenodigd.
Post meeting remark
In het verslag van de Kleine Kerkenraad van de Menorah vindt u ook de discussie naar aanleiding van bovengenoemde bijeenkomst.
Namens ZAM,
Chris de Haan

Verslag van de Grote Kerkenraadsvergadering op 5 april 2018
Zoals gebruikelijk beginnen we met een liturgische opening van ds. Anne Henk Boschma. Na de koffie opent de voorzitter Chris de Haan de vergadering. Na de afhandeling van de zakelijke punten – appel nominaal, mededelingen en verslag vorige Grote Kerkenraadsvergadering – gaan we verder met Voortvarend Verder. De commissie die de grote lijnen gaat uitzetten gaat aanstonds beginnen. De drie moderamina van Zuid, West en Oost zijn bij elkaar gaan zitten om gezamenlijke diensten af te spreken en de intentie uit te spreken dat we meer diensten samen gaan doen. Het schema van 2018 is al in Geandewei gepubliceerd. Passen al die mensen in één gebouw? Wij denken van wel. Waar we wel aan moeten denken en dat ook moeten organiseren is het vervoer naar het kerkgebouw.
Voor 2019 denken we aan een indeling van diensten in wijkgebonden-, gezamenlijke- en themadiensten. Er zijn diensten die echt alleen bij een wijk horen, zoals Gedachtenisdienst, Kind-school-gezinsdienst. Maar je kunt ook themadiensten maken zodat mensen kunnen kiezen. Het biedt ook mogelijkheden. Publicatie gebeurt in een gezamenlijke rubriek in Geandewei. Wat jeugdwerk betreft ligt er een uitnodiging van de Arke om aan te schuiven bij de bijbelvakantieweek in de herfstvakantie Zo ontstaan steeds andere initiatieven en kunnen we elkaar steunen. Wat samenwerking betreft zien we ook dat we Noord erbij willen en moeten betrekken. We moeten elkaar open informeren. In de rubriek die nu in Geandewei over ZAM staat moet eigenlijk een rubriek worden waarin Noord ook informatie kan geven, een opmaat naar één PG Drachten. Het moet een plaats zijn voor één PG Drachten. We moeten oppassen dat de naam ZAM een eigen leven gaat leiden en Noord zich buiten gesloten gaat voelen. Er kan een verbinding komen wat Tienernevendienst betreft, als we samen kunnen werken met Noord. Langzaam moeten we toch naar één PG Drachten werken. Dan is er weer koffie met heerlijke koek. We gaan verder met de actualiteit, de organisatie en de vrijwilligers in de wijk en de vacatures. Het is moeilijk om nieuwe vrijwilligers te krijgen. Verschuiven is soms wel mogelijk, een nieuwe uitdaging. Het volgende voorstel is goed gekeurd door de Grote Kerkenraad. Voorzitter van de kerkenraad wordt Jan van de Leij. Kerkrentmeester Oost wordt Chris de Haan. Commissielid Plan van Aanpak ‘Eén PG Drachten’ wordt naast Aalzen Adema, Linda van der Veen. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe voorzitter van de Pastorale Raad. Jan v.d. Leij, Anne Henk Boschma en Jan Holwerda gaan aan de hand van de lijst een selectie maken van mensen die gevraagd kunnen worden als vrijwilliger. Die mensen gaan gevraagd worden en zo hopen we de vacatures in te vullen. Daar niemand gebruikt maakt van de rondvraag sluit Chris de Haan de vergadering met het voorlezen van lied 240.
Hans Dorsman, scriba

Gezamenlijke diensten in de Zuiderkerk, de Arke en de Menorah 2018
De komende tijd gaan we steeds meer gezamenlijke diensten (Zuid-Arke Menorah) organiseren. In onderstaand schema staat uitgewerkt welke diensten gezamenlijk zijn en in welke kerk. Voor 2019 zijn we ook al plannen aan het maken. Daar hoort u in de toekomst meer over. Op 16 mei hebben we weer een gezamenlijk overleg tussen de drie moderamina en dan komen we met nieuwe plannen over de gezamenlijke diensten in 2019.
In het kerkrooster zijn de gezamenlijke diensten verwerkt.

Verslag van de Klein Kerkenraadsvergadering op 22 maart 2018
De Diaconale Raad is het eerste half uur van de vergadering op bezoek. Zo’n 4 keer per jaar is er een CDD-vergadering, (Centrale Diaconie Drachten) waarop alle diakenen worden uitgenodigd. Dan is er uitwisseling van elkaars ervaringen. Waar krijgt de diaconale raad zijn informatie welke mensen geholpen moeten worden vandaan? Het liefst van de Contact Personen en de Pastorale Raad. Mensen melden zichzelf niet. Sommige mensen willen/kunnen niet geholpen worden. Je zou eigenlijk meer willen doen, maar dat is niet altijd mogelijk. Incidenteel kan de diaconie hulp bieden, maar niet structureel. Daar zijn andere instanties voor. Het is misschien goed 1x per jaar een diaconale zondag te houden waarin iets over diaconie verteld wordt. De gemeente moet gestimuleerd worden aan diaconaat te doen. Info moet naar de gemeente. Is het een idee om de collecte in de dienst iets meer te duiden? Het onderwerp eenzaamheid wordt genoemd. Om eenzaamheid te bestrijden moet er veel meer bezoek gebracht worden, maar daar hebben we geen tijd voor. Bezoekers van Menorah-Inn gaan ook naar andere bijeenkomsten en proberen zo hun eenzaamheid op te lossen. Maar het blijft een probleem.
Na de koffie filosoferen we over hoe het verder zal gaan met Voortvarend Verder en hoe wij daar al op in kunnen spelen. Het is beter het initiatief naar je toe te trekken dan dat je dadelijk allerlei dingen opgelegd krijgt. Aan de andere kant komt er dadelijk een commissie die de grote lijnen gaat uitzetten. Die willen we niet in de weg lopen. Een ontwikkeling die al gaande is- de gezamenlijke dienst- kunnen we wel voortzetten. We nemen aan dat de commissie zich niet gaat uitspreken over gezamenlijke diensten, zodat de ontwikkeling van gezamenlijke diensten wel voortgezet kan worden.
In 2018 gaan we al meer diensten met Zuid en West organiseren. De moderamina zijn al bij elkaar geweest. En we vonden de sfeer heel goed en hele leuke ideeën werden geboren. We zaten daar echt met het idee: dit kan best heel goed uitpakken. Leuk, we gaan dit samen doen. Een aantal specifieke diensten, die niet gezamenlijk kunnen, worden apart gehouden. In het schema in Geandewei kunt u zien welke de gezamenlijke diensten zijn.
We spreken de intentie uit om in 2019 meer diensten ZAM(Zuiderkerk-Arke-Menorah) te willen organiseren. Dat is alweer een stapje verder. Dit gaan we ook zeker met de Grote Kerkenraad die binnenkort gehouden wordt, bespreken. Een aantal punten hebben hierbij onze aandacht. Ik noem ze u.
Hoe gaan we om met dienst met een speciale activiteit zoals: bevestiging ambtsdragers, gedachtenisdienst, doopdienst, 25++-dienst, zangdienst, vespers, geestdriftdiensten.
Hoe en waar worden de overledenen herdacht met de wijk-eigen rituelen
Kind-School-Gezinsdienst kan alleen maar in de bij de school horende kerk gehouden worden.
Verder moeten we een oplossing vinden voor de informatieblaadjes van de verschillende kerken. Hoe doen we het met de Kindernevendienst en de Kinderoppas.
Kunnen we het kerk-rijden organiseren, daar er waarschijnlijk meer mensen gebruik van gaan maken.
U ziet, er moet heel wat geregeld worden, maar het biedt ook kansen.
Doordat we drie kerkgebouwen hebben zou je twee diensten met een verschillend karakter kunnen bieden. Dan kunnen mensen kiezen. Het biedt naast moeilijkheden ook mogelijkheden. Het blijft nu nog bij ideeën, de toekomst zal leren hoe het gaat worden.
Omstreeks mei komen de drie moderamina weer bij elkaar om daarover te praten. Dan hebben we ondertussen ook overlegd met de Grote Kerkenraad en kunnen we dan de volgende stap maken richting 2019.
Na de rapportages van de diverse geledingen sluit de voorzitter de vergadering.
Namens de kerkenraad,
Hans Dorsman, scriba

Vrijwilligers
Wanneer u dit leest is het grote evenement van Oost, de Grote Bazar, nog in volle gang of is het net afgerond. De commissie is het hele jaar bezig met de voorbereiding van dit prachtige hoogtepunt. De deuren van de Menorah zwaaien open en iedereen is welkom. Zo’n 120 vrijwilligers heten iedereen welkom, proberen ze met een gevulde kofferbak, een tevreden gevoel en een iets lichtere portemonnee weer te laten gaan. De eerste inkomsten komen terecht bij goede doelen. Kerk-zijn zoals het bedoeld is: er zijn voor elkaar en voor de ander, iedereen is welkom, een gastvrije kerk die staat in de samenleving, geïnspireerd door de woorden van liefde en hoop van Christus.
Het succes van de bazaar wordt vaak afgemeten aan het eindbedrag dat is binnengehaald. Belangrijk, maar niet alleen dat. Samen in staat zijn om dit te organiseren voor wijk Oost, gedragen door de gemeenteleden van de Menorah.
Laten zien wie je bent en waar je voor staat. Dat maakt het bijzonder. De bazaar is alleen mogelijk door uw inzet als vrijwilliger. Het functioneren van de kerk is alleen mogelijk met de uw inzet. Commissie en vrijwilligers dank voor uw inzet en het beschikbaar stellen van opslag. Dankzij u is dit evenement een daverend succes geworden.
Namens de kerkenraad,
Chris de Haan

Kleine Kerkenraad, 22 februari 2018
De Pastorale Raad is op bezoek. Een geweldige groep mensen die zoveel mogelijk mensen bezoeken. En ook wel eens teleurgesteld zijn dat ze niet alles kunnen doen. Er zijn teveel adressen, maar samen met de hoofdcontactpersonen en de contactpersonen wordt er hard en in een goede sfeer gewerkt. De pastorale Raad zelf is een rustplaats voor de ouderlingen en een plaats waar je even bij kunt tanken. Je kunt je problemen bespreekbaar maken. De communicatie tussen ouderlingen, Hoofdcontactpersonen, contactpersonen en dominee is prima. De sfeer is goed en de Raad heeft het idee dat ze het met z’n allen doen. We wensen hen veel succes en sterkte met hun werk. Na de koffie gaat de kleine Kerkenraad verder met hun agenda.
Een groot deel van de vergadering besteden we aan Voortvarend Verder. Ties Zweers, de voorzitter van de Algemene Kerkenraad zal in deze Geandewei het besluit formuleren. Dat moet u dus even lezen. We kunnen, kort door de bocht zeggen dat alle wijken zich uitgesproken hebben dat ze er vertrouwen in hebben dat iedereen zich in zal spannen om te meewerken aan het formeren van één PG Drachten. Daarbij worden we geholpen door een projectteam onder leiding van Louis Bakker. Elke wijk heeft twee afgevaardigden gestuurd voor dit team. Bij ons is dat Aalzen Adema en nummer twee moet nog gevraagd worden. Het college van Kerkrentmeesters zullen komen met een voorstel over de gebouwen. We spreken ook nog over de vacatures. We gaan een lijst opstellen van alleen die afvloeien en hopelijk ook een lijst met mensen die gevraagd kunnen worden. Op de volgende vergadering gaan we daarmee aan de slag.
Op die vergadering nodigen we ook weer de directeur en personeelsleden van het Mozaïek uit om één keer per jaar te overleggen over het contact school-kerk. Tot zover deze vergadering.
Hans Dorsman, scriba.

Voortvarend Verder
In de afgelopen periode heeft de kerkenraad u gevraagd om in kon stemmen met het gekozen beleid om te komen tot één Protestantse Gemeente van Drachten, met één centrale kerkenraad met werkgroepen. U heeft de kerkenraad gesteund om het mogelijk te maken vervolgstappen te zetten in dit proces. Op maandag 19 februari 2018 hebben de leden van de Algemene Kerkenraad besloten unaniem akkoord te gaan met deze stappen om één PGDrachten te kunnen realiseren.
In de rubriek ‘Door de ogen van de voorzitter’ geeft Ties Zweers als voorzitter van de Algemene Kerkenraad een impressie van het verloop van deze vergadering. Deze rubriek is geplaatst onder de Protestantse Gemeente Drachten. Later wordt het besluit gepubliceerd in de Geandewei en op de website.
Belangrijk is dat alle leden van de AK vertrouwen hebben uitgesproken in het proces van Voortvarend Verder en in elkaar.
De vertegenwoordigers van de wijkkerkenraad van Oost weten zich gesteund door u als gemeente. U heeft ons ondersteund met uw zegenwensen in gesprekken, mails en tijdens de gemeenteavond. Dank voor uw vertrouwen.
De wijkgemeenten Zuid, West en Oost zijn op bepaalde terreinen al met elkaar in gesprek om te komen tot volle samenwerking en de inrichting de nieuwe bestuurlijke structuur van één PGDrachten. Wijkgemeente Noord wordt ook uitgenodigd om mee te denken en mee te werken aan de totstandkoming van die ene PGDrachten.
Namens de wijkkerkenraad,
Chris de Haan, voorzitter

Gemeenteavond 31 januari 2018 in de Menorah
Na een bakje koffie opent de voorzitter de gemeenteavond. Ds. Anne Henk Boschma houdt een korte meditatie. Iedereen kan zich vinden in de agenda die getoond wordt. Chris de Haan, de voorzitter, geeft een overzicht van de geschiedenis van Voortvarend Verder. Hij noemt de ‘snel veranderende samenleving’. We leven in een 24/7 economie, een digitale samenleving en krijgen in de kerk te maken met afnemende ledentallen, met minder inkomsten en minder vrijwilligers. De vraag is hoe maken we de kerk van Drachten toekomstbestendig?
De werkgroep PGD (Protestantse Gemeente Drachten) gaat van start. Uit de vier modellen kiezen drie wijken voor model 4, één kerkenraad met werkgroepen. Wijk Noord kiest voor model 2: zoveel mogelijk zelfstandig maar met samenwerking met Drachten.
In de AK wordt een scenario ontwikkeld om één PGDrachten te realiseren met één kerkenraad en werkgroepen. Daarnaast wordt een gedachtenkader met twee geografische gebieden gecreëerd om door te gaan met de bestuurlijke ontwikkeling en inrichting van één PGDrachten. Voor Wijk Noord ontstaat ruimte om aan te sluiten. Voor West, Zuid en Oost is er ruimte voor directe samenwerking en voorbereiding op het samengaan dat ingaat op 1 januari 2020 of eerder als dat mogelijk is. Een aantal belangrijke onderwerpen kunnen dan nu al worden aangepakt zoals Jeugd en Jongeren, het seniorenpastoraat, en de gebouwendiscussie kan worden opgestart. De AK en de wijkkerkenraden blijven bestaan tot bovengenoemde datum. West, Zuid en Oost nemen al contact met elkaar op om samen te werken. Op 19 februari 2018 wordt over dit scenario in de AK een beslissing genomen. Tot die tijd kan in de wijkkerkenraden worden overlegd en met de gemeente worden gesproken over dit scenario. De wijkkerkenraad en de wijkgemeente van Oost ondersteunen de keuze van het scenario(3) en het gevolgde beleid.
De wijken moeten leden leveren voor de commissie/werkgroep die het Plan van Aanpak opstelt om te komen tot één PGDrachten. De leden van de commissie uit onze wijk worden Aalzen Adema en Netty Feenstra. De aanwezigen ondersteunen deze keuze. We wensen ze veel succes.
Dit hele verhaal wordt gepresenteerd met tussendoor een bakje koffie.
Vragen: Waarom uitstellen? We stellen niet echt uit. Op 19 februari 2018 wordt door de AK besloten over één PG Drachten en het te volgen scenario. In 2020 gaat het op de een of andere manier door. Als één wijk afhaakt wordt één PG Drachten geeffectueerd zonder de wijk die afhaakt.
Moeten we het niet eerst over gebouwen hebben? In de AK is afgesproken dat er na afronding van de discussie over de bestuursstructuur pas de discussie komt over de gebouwen.
We kruipen als wijken steeds dichter naar elkaar toe. We gaan vaker Heilig Avondmaal vieren met Zuid. Als Oost, West en Zuid gaan we op 20 maart 2018 brainstormen over de ‘Zuiderwijk’. West gaat ook mee vergaderen met Zuid en Oost. Het begin is er. We stomen door!!
Hans Dorsman, scriba

Verslag Kleine Kerkenraadsvergadering op 28 december 2017
De hoofdcontactpersonen zijn op bezoek. Het is toch een prachtig en goed werkend systeem. Communicatie door de hele gemeente is goed. Zo gaat de informatie snel via dominee naar contactpersonen, ouderling en diakenen naar gemeenteleden en omgekeerd. Er is veel onderling samenspel. Wie even iets minder kan, wordt gesteund door de anderen. En zo samen vinden ze de kracht om door te gaan, ook al blijven er adressen waar ze niet binnenkomen. Daardoor laten ze zich niet ontmoedigen. We wensen ze veel succes bij hun werk. Na de koffie gaan we verder. Een belangrijk punt is natuurlijk Voortvarend Verder. U leest op het MenorAviertje en in Geandewei wat de bedoeling is. We spreken er een ruime tijd over. De Kleine Kerkenraad gaat akkoord. We besluiten dit voorstel ook nog voor te leggen aan de Grote Kerkenraad (25 januari 2018, als we weer Kleine Kerkenraadsvergadering hebben). Natuurlijk informeren we de gemeente ook op een gemeenteavond en wel op 31 januari 2018 in de Menorah. We evalueren de diverse diensten in de Kersttijd en schrijven puntjes op ter verbetering. We constateren dat we mooie diensten hebben gehad. We stappen welgemoed het nieuwe jaar in.

Hans Dorsman, (scriba)

Gemeenteavond op 31 januari 2018 van wijk Drachten Oost:Voortvarend Verder

Inloop met koffie om 19.30 uur. Start van de avond om 19.45 uur. Kunnen wij als gemeente er mee instemmen dat we op weg naar één PG Drachten zonder wijkgemeente en zonder de kapelgemeente de datum van invoering iets verschuiven? Als uiterste datum voor effectuering van één PG Drachten kan dan worden gekozen voor 1 januari 2020 of als het logischer is 1 juli 2020. Maar als het sneller kan, dan gaat dat voor. Twee artikelen naar onderen kunt u het hele plan nog eens lezen. 
Op de avond zelf zal dat nog eens toegelicht worden. 
Wij rekenen op uw komst.
Hans Dorsman, scriba

Kerkenraad 'Scenario Voortvarend Verder'.
In het verleden hebben we gekozen voor model 4 van Voortvarend Verder. Dat wil in het kort zeggen dat we kiezen voor één Protestantse Gemeente in Drachten met één centrale kerkenraad, zonder wijkgemeenten. Niet alle wijkgemeenten waren zo eensgezind als wijk Oost. Dan kun je zeggen het is slikken of stikken, maar er is een elegantere oplossing. Op de laatste AK is het voorstel gelanceerd om een scenario te kiezen waarin wellicht alle wijken zich kunnen vinden. Eén PG Drachten blijft het doel, maar we kunnen beginnen met de samenwerking van Oost, Zuid en West. Uiterlijk 1 juli 2020 wordt het besluit voor één PG Drachten geëffectueerd. Ik vertel het hier kort, maar u krijgt nog uitvoeriger informatie. En we willen met de gemeente hierover spreken en wel op woensdag,31 januari 2018. Dus die datum kunt u alvast noteren als gemeenteavond. De gemeenteavond in maart komt dan te vervallen. Wordt vervolgd, houdt het MenorAviertje en Geandewei in de gaten.

Hans Dorsman, scriba

Gemeenteavond wijk Oost over Voortvarend Verder
In de Menorah, op woensdag 31 januari 2018, aanvang 19.45 uur. Inloop met koffie/thee: 19.30 uur
De kerkenraad van Oost wil op deze avond met u praten over het scenario dat bedacht is op de Algemene Kerkenraad in Drachten. U weet dat we willen komen tot één PF Drachten met één centrale kerkenraad. 

Dat doel blijft. Dat doel kan bereikt worden via een harde opstelling: ‘Zo doen we het en wie niet mee wil doen… dan maar niet’, maar je kunt ook kiezen voor een soepeler opstelling: ‘Op welke manier krijgen we iedereen mee om toch ons doel te bereiken? De Algemene Kerkenraad heeft gekozen voor de soepeler opstelling via het volgende scenario:
Wat houdt het scenario in?

Dit scenario houdt rekening met de reactie vanuit Noord. In formele zin wijzigt de organisatie voorlopig niet. Er blijven vier wijken en ook de Kapelwijk blijft. Ook de afvaardiging naar de Algemene Kerkenraad vanuit de wijkkerkenraden blijft in stand. Er komt een samenwerking tussen West, Zuid en Oost, als opmaat naar de nieuwe organisatie. Deze samenwerking houdt in ieder geval in: samenwerking tussen de predikanten en kerkelijk werkers en kan verder worden uitgebreid met bijvoorbeeld (senioren)pastoraat, diaconaat, jeugd- en jongerenwerk. 
Een ad hoc commissie zou kunnen helpen om deze samenwerking vorm te geven. Hiervoor is nodig dat de wijkkerkenraden worden gehoord (eventueel gekend en gehoord de wijkgemeente(n), en ook noodzakelijk is de medewerking van de predikanten en kerkelijk werkers. 
De focus blijft helder en eenduidig: 
Op weg naar één PG Drachten zonder wijkgemeenten en zonder de Kapelgemeente. 
De datum waarop die ene gemeente is gerealiseerd is op zich flexibel in te vullen; het noemen van een einddatum is een absolute voorwaarde om te voorkomen dat we in een proces blijven hangen en elkaar in de wurggreep blijven houden. Dit zou het ultieme compromis kunnen zijn. Het compromis werkt alleen positief als daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten en als iedereen zich bereid verklaart dat compromis naar de achterban voor voluit te verdedigen en loyaal meewerkt aan de uitvoering van het besluit. Als uiterste datum voor effectuering van één PG Drachten kan worden gekozen voor 1 januari 2020 (óf als halverwege het seizoen een betere optie en logischer is dan wordt het 1 juli 2020) met daarbij de toevoeging: ‘Als het sneller kan met ieders instemming, dan gaat dat voor.’ Is eenparigheid niet te bereiken óf is niet iedereen bereid hier voor de volle 100% voor te gaan, dan blijft het uitgangspunt zoals dat eerder geformuleerd is. (Uitvoering geven aan het besluit van de Algemene Kerkenraad van 18 september 2017: Eén PG Drachten, zonder wijkgemeenten en zonder Kapelgemeente. Ingangsdatum: 1 januari 2019)

Voordelen:
1. Het is redelijk consistent en past in de koers tot nu toe.
2. Verschillende zaken kunnen sneller worden aangepakt en opgelost, zoals:
a. (senioren)pastoraat ‘blok Zuid’ 
b. jeugd- en jongerenwerk ‘blok Zuid’ 
c. samenwerking diaconaat 'blok Zuid’ 
d. de gebouwenproblematiek
e. positionering Grote Kerk
3. Opmaat voor samenvoeging van de wijken West, Oost en Zuid tot een nieuw blok Zuid.
4. Wijk West komt in een andere setting terecht.
5. Voor Noord wijzigt er op korte termijn niets.
6. Er kan gefaseerd, zonder overhaasting, worden toegewerkt naar één PG Drachten zonder wijkgemeenten.
7. Door zó te werken kan draagvlak worden gecreëerd in heel de gemeente en in het bijzonder ook in wijk Noord.
8. We blijven één gemeente.
Nadelen:
1. De eenwording duurt nog weer langer, de mensen worden moe en het meedenken ‘zat’.
2. Deze optie past nauwelijks nog bij het gevoelen van de wijken West, Zuid en Oost
3. Het past niet in de laatste reactie van wijk Noord.
4. Het blijft nog langer onzeker of uiteindelijk die ene PG Drachten wordt gerealiseerd, dan wel dat één of meer 
wijken kiezen voor zelfstandigheid

U bent allen hartelijk welkom op de Gemeenteavond ! 
Hans Dorsman, scriba

Kerk-zijn in 2018
Kerk-zijn in deze tijd lijkt soms moeilijk. Veel mensen zijn bang voor de toekomst als het gaat om ‘hun’ kerk. Kerk-zijn is gemeenschap rondom Christus, betrokkenheid, met aandacht en liefde voor elkaar. Kerk-zijn is actief willen zijn in de gemeenschap van wijk Oost. Laten zien wie en wat wij zijn als kerken van Christus in deze wijk. Betrokken zijn bij de andere gemeentes van Drachten. Begaan zijn met en bezorgd zijn om de Schepping, om deze aarde en alle mensen die daar op wonen.

Bezorgd zijn is goed als het gaat om de liefde voor de ander en voor elkaar. Kerk-zijn is het ervaren van Christus in de vieringen en in de ander. Vieringen zijn het feest van verwondering en bemoediging, ontmoeting en gemeenschap. Zo samen kerk-zijn is een vreugde en geen last. Zo’n kerk in Christus trotseert de tijd.
Namens de kerkenraad wens ik u gezegende kerstdagen en Gods Vrede en Zegen toe op uw weg in 2018.
Chris de Haan

Voortvarend Verder, één PGDrachten?
Deze maand gaat het over ‘Hoe willen wij in de toekomst Kerk-zijn in Drachten’. Zijn we als wijkgemeentes binnen de Protestantse Gemeente in staat om de krachten te bundelen en samen als één PGDrachten door te gaan? Het proces rondom ‘Voortvarend Verder’ komt nu in een fase waarbij duidelijk moet worden hoe we omgaan met het gezamenlijke standpunt van Zuid, West en Oost en het afwijkende standpunt van Noord. Zijn de keuzes verenigbaar binnen één gemeente in Drachten?

In de nabije toekomst moet antwoord worden gegeven op veel vragen die van buitenaf en van binnenuit op ons af komen. De eerste aanzetten voor de uitvoering van Kerk 2025 worden in Nederland al duidelijk. Afgelopen weekend stond in Trouw een advertentie voor predikanten voor de elf nieuwe classes.
Als Kerk van Drachten ontkom je niet aan de gevolgen van maatschappelijke veranderingen. Ik noem een paar:
• Afnemend ledental door de vergrijzing en de secularisatie van de samenleving
• Afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers. Dit is een gevolg van het eerste punt en de 24/7 organisatie van de maatschappij
• Teruglopende inkomsten en ontstaan van financiële tekorten.
De antwoorden die moeten worden gegeven overstijgen de wijkgemeentes. In het rapport ‘Voortvarend Verder’ worden aanbevelingen gedaan om te komen tot één kerkelijke organisatie die slagvaardig is en vanuit haar kracht, met ingrijpende en gedragen plannen de Protestantse Gemeente van Drachten toekomstbestendig kan maken en houden. In die organisatie past één kerkenraad met werkgroepen. Voor de kerkenraad van Oost is ‘Eén PGDrachten’ het uitganspunt. Dit is nodig om het doel te bereiken: ‘Samen Kerk-zijn‘ in Drachten, in verbondenheid met Christus, geleid door zijn Geest en in onderlinge solidariteit.

Solidariteit is ‘bewustzijn van saamhorigheid en bereidheid om de consequenties daarvan te dragen’, en solidair betekent: ’door een gevoel van samenhorigheid verbonden’. Saamhorigheid is ‘het besef, het gevoel van bij elkaar te horen en elkaar te moeten steunen’.

In de rubriek ‘Door de ogen van de voorzitter’ bij de Protestantse Gemeente Drachten vindt een impressie van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 20 november.

Namens de wijkkerkenraad Oost,
Chris de Haan, voorzitter

Verslag van de Kleine Kerkenraadsvergadering van wijk Drachten Oost op 30 november 2018
De leden van de Commissie Eredienst zijn op bezoek het eerste half uur van de vergadering. Samenwerking is er incidenteel met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. De Kerst Sing-in doen we samen. Ook met wijk Zuid zijn er contacten. Verschillende diensten, gedachtenisdienst, Cohendienst, vespers, worden genoemd en besproken en ieders tevredenheid wordt uitgesproken. In de toekomst wil men zich op de liturgie richten. Het muziekplan komt nog niet zo uit de verf bij gebrek aan muzikanten. Via de 25++ groep wordt nog eens een balletje op geworpen. De Commissie is wel tevreden over hoe het nu gaat. Dan is er koffie en daarna vergaderen wij verder. De gebruikelijke verslagen worden besproken. We staan wat langer stil bij Voortvarend Verder (VV). Als het lukt zullen de AK-leden van de wijken elkaar nog een keer voor de AK vergadering van 18 december spreken. De bedoeling is elkaar informeel te bevragen over hoe VV leeft in de wijken. Op 18 december willen we in de AK spijkers met koppen slaan. Wij zullen zeker kiezen voor één PGDrachten met één Kerkenraad zoals in de gemeente besproken is. In januari 2018 komt de doopgedachtenis al snel in beeld (14 januari 2018). De uitnodigingen gaan binnenkort de deur uit. En natuurlijk organiseren we een avond voor nieuw ingekomen leden, zoals we dat elk jaar doen. Maar voor het zover is vergaderen we op 28 december voor het laatst dit jaar.

Hans Dorsman, scriba

Open Synagoge Dienst zeer goed bezocht
Ruim 170 personen hebben vrijdagavond 20 oktober de Open Synagoge Dienst in de Menorah meebeleefd. Meebeleefd, ja: het was een hele belevenis. De dienst werd geleid door rabbijn Tamarah Benima. Zij is o.a. rabbijn van Beit Ha’Chidush (BHC). Dit is een onafhankelijke modern-Joodse gemeente in Amsterdam. In de dienst gebruikten we de BHC-Sidur (gebedenboek). De BHC-Sidur is drietalig (Hebreeuws, Engels, Nederlands). De Hebreeuwse teksten zijn ook fonetisch weergegeven. De gebeden zijn voorzien van notenschrift. De Sidur bevat ook veel boeiende commentaren van rabbijnen uit binnen- en buitenland.

De dienst is losser dan wij gewend zijn. “En als jullie er iets van snappen, dan ben je een bijzonder iemand” zei de rabbijn, “al was het maar omdat alles in het Hebreeuws is”. We probeerden het te volgen. Maar de preek was in het Nederlands en ook de gebeden voor de overledenen en de zieken. Deze gebeden waren erg intens en iedereen kon namen noemen.
Na de dienst verplaatsten we ons naar een ander deel van de kerk. De twee Sabbat-kaarsen werden als eerste ontstoken en het bijbehorende gebed uitgesproken. Daarna vond de Kiddoesj(heiliging)-ceremonie plaat. Daarbij wordt de sabbat gezegend, de zegenspreuk over de wijn uitgesproken. “Sjabbat Sjalom”. Iedereen kreeg vervolgens een klein glaasje wijn. Stukjes challa-brood (met zout er over gestrooid) werd uitgedeeld.
“En nu het belangrijkste deel van de bijeenkomst” kondigde de rabbijn aan: “gezelligheid, gemeenschapszin”. Drinken en heel veel zoet gebak, druiven, dadels, chips, noten, fruit, chocolade enzovoort stonden op de tafel. Een overvloed. De muziekgroep SAMOOSARA speelde en zong en kreeg zelfs bij een deel van de aanwezigen de voetjes van de grond bij enkele Israëlische volksdansjes.
“Het was een geweldige ervaring om dit mee te beleven”. “Zo’n kans krijg je niet snel”. Veel positieve reacties kregen de organiserende werkgroep leden, ook van een aantal leden van de joodse gemeente Noord-Nederland die mee waren gekomen.
“Dit soort onderwerpen en ontmoetingen spreken mensen aan” vertelt Chris de Haan, voorzitter van de kerkenraad van de Menorah. “Daarom wordt volgend voorjaar weer een leerhuis gehouden en gaan we een lezing over het joodse leven organiseren”.
Jan van der Leij

Kerkenraad, Voortvarend Verder
In de vorige uitgave van de Geandewei heeft de voorzitter van de Algemene Kerkenraad in zijn rubriek ‘Door de ogen van de voorzitter’ een toelichting gegeven op het Voorgenomen Besluit en de weg die wordt bewandeld om te komen het Definitief Besluit.

Unaniem besloot de Algemene Kerkenraad:
1. de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” van 22 mei 2017 in een “Definitief Besluit” op te schorten tot uiterlijk 1 januari 2019
2. de wijkkerkenraden uit te nodigen om – eventueel gehoord de wijkgemeente - voor 15 november 2017 met suggesties te komen voor uit te werken onderwerpen
3. om voor 1 januari 2018 een Plan van Aanpak vast te stellen, met daarin in ieder geval opgenomen de uit te werken onderwerpen, een tijdsschema en fasering, een procesbeschrijving (inclusief de wijze waarop de gemeente haar inbreng kan geven), de communicatie en de besluitvormingsprocedure
4. een commissie in te stellen, die bestaat uit vertegenwoordigers van alle wijken, het College van Kerkrentmeesters en die verder wordt aangevuld met professionele ondersteuning door een externe vertegenwoordiger; de wijkkerkenraden en het CvK worden uitgenodigd voorstellen te doen voor een vertegenwoordiger in de commissie en een plaatsvervanger (tevens klankbord voor de 1e vertegenwoordiger); deze commissie krijgt de opdracht – zo mogelijk voor of uiterlijk op 1 oktober 2018 – voorstellen te doen voor uitwerking van het Plan van Aanpak, zoals dat door de Algemene Kerkenraad is vastgesteld; waar nodig of gewenst worden de Centrale Diaconie Drachten en de Centrale Jeugdraad Drachten bij de nadere uitwerking betrokken.
De vertaling van dit unanieme besluit van de Algemene Kerkenraad is als volgt:
1. De Algemene Kerkenraad besluit om te kiezen voor organisatiemodel 4, één gemeente met één kerkenraad met werkgroepen. Dit is de keuze van de wijken Zuid, Oost en West.
De keuze van wijk Noord voor model 2 is niet realiseerbaar door de bovengenoemde keuze van de andere wijken.
2. De Algemene Kerkenraad kiest ervoor om wijk Noord tijd en mogelijkheden te bieden om de keuze te heroverwegen en zich alsnog aan te sluiten bij de keuze van de andere wijken voor organisatiemodel 4.
3. Ondertussen worden de voorbereidingen om te komen tot één gemeente met één kerkenraad met werkgroepen opgestart. Voor 1 januari 2018 moet een Plan van Aanpak worden vastgesteld. Wijkkerkenraden kunnen tot 15 november suggesties doen over de onderwerpen.
De hoofdstukken die het Plan van Aanpak moet bevatten zijn vastgesteld in het besluit.
4. Er wordt een commissie ingesteld met als opdracht om voor 1 oktober 2018 voorstellen te doen voor uitwerking van het Plan van Aanpak zoals dat is vastgesteld door de Algemene Kerkenraad. Een suggestie over de samenstelling en expertise is toegevoegd.
De wijkkerkenraad van Oost ziet deze besluiten van de AK als een verdere uitwerking van het Voorgenomen Besluit. Aan dit besluit zijn nu besluiten toegevoegd om richting te geven aan de uitvoering en de realisatie van de gestelde doelen. Daarnaast wordt het tijdpad aangegeven. 
Ook wordt een denkkader voor de uitvoering toegevoegd.
De wijkkerkenraad acht het horen van de gemeente in dezen niet noodzakelijk. De nu genomen besluiten zijn in overeenstemming met de keuzes van de gemeentevergadering van Oost en het daarop genomen besluit door de wijkkerkenraad.
U wordt van harte uitgenodigd om met suggesties te komen voor de uit te werken onderwerpen voor het Plan van Aanpak. Deze worden benoemd in de punten twee, drie en vier van het besluit van de Algemene Kerkenraad van 18 september 2017. Met deze suggesties kunt u terecht bij de wijkscriba, Hans Dorsman. De laatste mogelijkheid om uw opmerkingen kenbaar te maken is op de gemeenteavond op 16 november.
Ik hoop u op deze manier inzicht te geven in de stappen die worden gemaakt en in de voortgang van het ‘Voortvarend Verder’-proces.
Met vriendelijke groet,
Chris de Haan, voorzitter

Samen doen, Reformatiedag of Hervormingsdag
31 oktober 1517 spijkerde Luther zijn “95 stellingen tegen de Roomse Kerk” aan de deur van de slotkapel van Wittenberg.

Deze daad, 500 jaar geleden, is een markant punt in de ontstaansgeschiedenis van de Reformatie en de latere Protestantse Kerken.
Dit is voor Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en de Protestantse wijkgemeente, beide in Drachten-Oost, een goede reden om samen op 31 oktober, Reformatiedag of Hervormingsdag, stil te staan bij dit feit.
De gezamenlijke werkgroep heeft ervoor gekozen om een avond te organiseren in de Menorah rond de film “Storm – Letters van Vuur”. Deze film speelt zich af in de Lage Landen in het jaar 1521. De Inquisitie betrapt drukker Klaas wanneer hij een verboden brief van Maarten Luther wil drukken. Hij wordt tot de brandstapel veroordeeld.
Zijn zoon Storm ontsnapt met de drukletters en wordt zo het middelpunt van de jacht op de verboden brief. Met de hulp van het weesmeisje Marieke probeert Storm zijn vader te redden van de doodstraf.
Het thema van de film is vrijheid van meningsuiting en vrijheid van geloof. Dat is natuurlijk best een ingewikkeld thema met name ook voor kinderen/jongeren Daarom is deze spannende familiefilm (kijkwijzer 9+) gemaakt, die jong en oud zal aanspreken.
Echt de moeite waard
Hoewel het plot van de film fictief is, zijn er veel historische elementen in de film te vinden.
Zo zijn verschillende personages gebaseerd op historische figuren en zijn sommige scènes gefilmd op historische locaties.
De film duurt anderhalf uur. We willen vroeg beginnen, u wordt daarom onthaalt op broodjes. De beide dominees zullen de film inleiden, iets over de context en het belang te zeggen. Samen willen we natuurlijk ook enkele Luther-liederen zingen.
Datum: 31 oktober 2017
Locatie: Menorah, Dwarswijk 350 Drachten
Programma
17.30 uur Inloop
18.00 uur Opening, inleiding en zingen
18.30 uur Broodjes met drinken
19.00 uur Film “Storm – Letters van Vuur” 1e deel
20.00 uur Pauze met koffie, thee, limonade
20.30 uur Film “Storm – Letters van Vuur” 2e deel
21.30 uur Afsluiting, zingen, sluiting
22.00 uur Einde
Aanmelding:
Vooral voor de catering is het belangrijk om te weten of u komt.

In de kerk ligt een inschrijfformulier.
Jonge ouders past het misschien beter om pas om 19.00 uur aan te schuiven; wilt u dat dan aangeven.
Ook kunt u zich per email opgeven bij Jan van der Leij: E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Open Doors
Regelmatig wordt in onze kerkdienst gebeden voor christenen die vervolgd worden om hun geloof.

In augustus was er de nacht van gebed.
Op zaterdag 4 november houdt de Stichting Open Doors een opendag. Deze dag wordt gehouden in de jaarbeurshallen in Utrecht. Het thema op deze bijzondere dag is :”Geloof in de toekomst van de kerk”
Sprekers zijn: Priester Athanasias uit Homs (Syrië) Dagelijks heeft hij en zijn gezin te maken met bombardementen en ontvoeringen.
Uit Kenia zal de 22-jarige Frederik Gitonga, die twee jaar geleden op zijn universiteit aan de dood ontsnapte tijdens een grote aanslag van Al-Shabaab, spreken over verlies en trauma’s, maar ook over zijn verlangen om anderen te helpen. Frederick heeft een boodschap voor de kerk in het westen.
Jurjen ten Brinke zal spreken. Hij is voorganger in Hoop voor Noord, een multiculturele kerk in Amsterdam-Noord. Christenen uit deze gemeente, met name ex-moslims, hebben te maken met geloofsvervolging.
Ook wordt er stilgestaan bij de situatie van vervolgde christenen en de rol die de westerse kerk kan innemen.
Kinderen hebben hun eigen programma en voor de aller kleinsten is er kinderopvang.
Er wordt niet alleen geluisterd naar sprekers, maar er wordt ook samen gezongen en gebeden.
Een bijzondere dag om kennis te maken met het werk van Open Doors en van onze mede geloofsgenoten te horen dat we niet zonder elkaar kunnen. Zij hebben ons nodig en wij hebben hen nodig om te geloven in de toekomst van de kerk.
Bezoek deze Open –Doorsdag, het zal u verrijken.
Over vervoer naar Utrecht kunt u lezen wat onder Diversen geschreven staat.
Ook kunt u contact met mij opnemen, T: (0512) 51 92 20 of E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Akke Oppewal

Bevestigingszondag 24 september 2017
We zijn blij dat we een aantal mensen bereid hebben gevonden ambtsdrager te worden in onze wijk. De volgende mensen worden, als er geen overtuigende bezwaren worden ingebracht op 24 september 2017 bevestigd:

Sietske Dijkstra als ouderling, Trienke Bijland als diaken en Ineke Krol ook als diaken.
Daarnaast willen een aantal ambtsdragers hun termijn verlengen. Deze mensen worden herbevestigd. Het zijn:
Chris de Haan als ouderling, voorzitter, Wally Postma als diaken Grote Kerk, Nel van der Glas als ouderling seniorenpastoraat en Aalzen Adema als diaken.
Er zijn ook ambtsdragers die hun werk erop hebben zitten en waarvan we afscheid nemen. Dat zijn:
Coba Laanstra als diaken, Fokje Hovius als ouderling, Freddy Willemsma als diaken en, Doety Arts als ouderling.
We wensen de nieuwe ambtsdragers en de ambtsdragers die verlengen veel sterke en wijsheid toe. We danken de vertrekkende ambtsdragers hartelijk voor het vele werk dat zij gedaan hebben in onze gemeente.
Hans Dorsman, scriba

Vakantie
Vakantie is om uit te rusten. Een periode om even de beslommeringen van elke dag op afstand te zetten en om nieuwe inspiratie en energie op te doen. Ook een moment om terug te kijken op de afgelopen periode en om als kerk in deze onrustige wereld en onzekere tijd een nieuw startpunt te kiezen.

De kerk moet het rustpunt zijn voor de mensen in de kerk en daarbuiten, een kerk van levende stenen die de vrede van Christus zoeken en waar men zich geborgen voelt en gekend weet.
Ook een startpunt vanuit verbazing en dankbaarheid. Dominee Anne Henk hervat voorzichtig zijn werkzaamheden in Oost en wil graag zijn plaats in onze gemeente weer innemen. In het begin zoekend en langzaam weer opbouwend, in pastoraat en vanaf de preekstoel, in en met de gemeente. Wij zijn blij en dankbaar met hem en zijn gezin voor het snelle en volledige herstel.
Het zoeken en het plaatsen van een nieuw startpunt voor één PGDrachten met één kerkenraad gaat ook door. De gekozen uitgangspunten voor het onderzoek en het rapport ‘Voortvarend Verder’ zijn daarin nog steeds leidend. Voorzichtige stappen in een open discussie met respect voor elkaars standpunten en overwegingen en rechtdoend aan de keuzes van de wijkgemeentes moeten zorgen voor een krachtige- en toekomstbestendige bestuurlijke organisatie van de Protestantse Gemeente van Drachten.
De voorzitter van de Algemene Kerkenraad, Ties Zweers, houdt u steeds op de hoogte in zijn rubriek ’Door de ogen van de voorzitter’ in de Geandewei onder de Protestantse Gemeente van Drachten.
Een nieuw kerkelijk seizoen staat voor de deur. Verschillende werkgroepen zijn druk bezig met de voorbereidingen van de activiteiten. Ik noem een paar; de gezamenlijke startzondag met Zuid , de Open Synagogedienst in de Menorah, Hervormingsdag met de Hoeksteen. 
Binnenkort komt ook weer de bijlage Vorming en Verdieping uit met veel bijzondere activiteiten.
Veel, heel veel gemeenteleden zetten zich in om onze Kerk vorm en inhoud te geven. De Kerk is een vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers zijn de motor en het gezicht van de Kerk. Dat betekent ook dat niet steeds geput moet worden uit dezelfde groep vrijwilligers. Nieuwe gezichten, inzichten en ideeën zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de Kerk steeds verandert en haar plaats in de samenleving opeist en waarmaakt. Ook vrijwilligers hebben rust nodig om weer op te laden en om inspiratie op te doen om door te kunnen gaan. Kerk zijn ben je samen en doe je samen, als ‘Levende Stenen’. Alleen dan is het mogelijk om de dingen te blijven doen die wij als kerkelijke gemeenschap belangrijk vinden, in navolging van Christus.
Chris de Haan, voorzitter

Ds. Anne Henk Boschma
Wat een schrik en wat een zorgen omdat onze wijkpredikant werd getroffen door een zeer ernstig hartinfarct. Wat een verwondering en vreugde en wat een dankbaarheid wanneer dominee Anne Henk binnen een week weer thuis is en uit onderzoek blijkt dat zijn hart geen enkele schade had opgelopen.

Verder herstel en revalidatie vragen nog de nodige tijd.
Vanuit de kerkenraad en de gemeente wensen wij ds. Anne Henk, Nienke en de kinderen alle sterkte toe. Jullie zijn in onze gedachten en in onze gebeden.
Namens de gemeente en kerkenraad,
Chris de Haan

Ds. A.H. Boschma(2)
Aangezien Anne Henk niet aan het werk gaat natuurlijk, hebben we wat zaken geregeld. Voor crisispastoraat kunt u terecht bij mevr. T. Bosma, T: (0519) 22 05.92, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , dat wil zeggen tot 24 juli 2017. 

Dan gaat ds. Bert de Ruiter ds. Anne Henk Boschma vervangen. Tineke Bosma gaat zich dan meer op Zuid richten, maar ze zal als het nodig mocht zijn beschikbaar zijn. Eind augustus gaan we bekijken hoe het verder gaat, want dan gaan beide mensen op vakantie.
Wat de kerkdiensten aangaat is het zo dat we op 9 juli 2017 de mensen van de Zuiderwijk ontvangen in de Menorah en op 16 juli 2017 draaien we het om, dan gaat gemeente Oost kerken in de Zuiderkerk. Dan zijn voor ons de problemen van vervanging van ds. A.H. Boschma wat het preekrooster betreft, opgelost, want Anne Henk hoeft op 3 september 2017 pas weer voor te gaan in de Menorah.
Hans Dorsman (scriba)

Gezamenlijke diensten Zuid – Oost
Wat de grote vakantieperiode betreft is de Zuiderkerk open op 30 juli, 13 augustus, 27 augustus, 10 september.

De Menorah is open op 23 juli, 6 augustus, 20 augustus, 3 september en 17 september (startzondag)
De Dankdag voor gewas en arbeid is op woensdag 1 november in de Zuiderkerk. Dat is ook een gezamenlijke dienst van Zuid en Oost. De zondag daarop wordt er dan geen aandacht meer besteed aan dankdag in de Menorah. Als de ene kerk open is, is de andere kerk gesloten.
Hans Dorsman, scriba

Wijk West te gast in de Menorah
In het verleden is op de Algemene Kerkenraad de afspraak gemaakt dat wijk West (De Arke) ’s zomers ook 4 zondagen dicht gaat. De kerkgangers kunnen dan in de Zuiderkerk terecht. Maar nu blijken dat, 23 juli, 6 en 20 augustus en 3 september 2017, precies de data te zijn dat de Zuiderkerk dicht is en iedereen in de Menorah welkom is. Het gevolg is nu dat wijk West op die zondagen ook gezellig bij ons aanschuift. Krijgen we waarschijnlijk een volle kerk, best leuk. “We pakken dit op en gaan voortvarend verder”.

Hans Dorsman, scriba

Verslag Grote en Kleine Kerkenraad Drachten Oost 15 juni 2017
De gasten op de Kleine kerkenraad waren dit keer drie leden van de Algemene Kerkenraad, de heren Hans Bouma, Cor Staal en Jaap Bruintjes, om te horen of de Kerkenraad nog vragen en opmerkingen heeft over het voorgenomen besluit van de AK om voor model 4 te kiezen van Voortvarend Verder. Voor dit gedeelte was de Grote Kerkenraad ook uitgenodigd. De vragen uit de kerkenraad behelzen onder andere de gebouwenproblematiek, de organisatie en het reageren van bepaalde wijken. In het algemeen kan gezegd worden dat veel zich in de loop van de tijd zal ontwikkelen. Concreet is daar vaak niet zoveel over te zeggen. Een compliment voor de samenstellers van het rapport en de procedure die de AK gevolgd heeft. Volgens de voorzitter is er een vergelijk bij de positiebepaling op zee: Je hebt een sextant. 

Daarmee kun je je positie bepalen op aarde. Je hebt een doel voor ogen. En de vraag is hoe je daar komt. Dat is nu ook zo. Wat is je positie, hoe kun je je doel bereiken? Samengaan we door dit proces heen. Dan is er koffie, de commissie en de Grote Kerkenraad worden bedankt. De Kleine Kerkenraad vergadert verder.
Diverse namen worden gemeld voor ambtsdrager. Ze worden bezocht en we hopen op een positief resultaat. De organisatie van de startzondag staat op de rails. De verschillende groepen en commissies komen aan het woord. Er is een vergadering geweest van onze diaconie met de diaconie van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Over en weer wordt bekeken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Er blijken meer steden te zijn waar contacten zijn tussen de Protestantse Gemeente en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Zo ronden we het seizoen af en gaan we met vakantie. Er is in de vakantie steeds wel iemand van het moderamen thuis om eventuele vragen op te vangen.
Er heeft zich niemand gemeld voor de rondvraag. De voorzitter wenst ons allemaal een goede vakantie en na de vakantie gaan we weer ‘voortvarend verder’.
Hans Dorsman(scriba)

Gezamenlijke diensten Zuid – Oost
Wat de grote vakantieperiode betreft is de Zuiderkerk open op 30 juli, 13 augustus, 27 augustus, 10 september.

De Menorah is open op 23 juli, 6 augustus, 20 augustus, 3 september en 17 september (startzondag)
De Dankdag voor gewas en arbeid is op woensdag 1 november in de Zuiderkerk. Dat is ook een gezamenlijke dienst van Zuid en Oost. De zondag daarop wordt er dan geen aandacht meer besteed aan dankdag in de Menorah. Als de ene kerk open is, is de andere kerk gesloten.
Hans Dorsman, scriba

Wijk West te gast in de Menorah
In het verleden is op de Algemene Kerkenraad de afspraak gemaakt dat wijk West (De Arke) ’s zomers ook 4 zondagen dicht gaat. De kerkgangers kunnen dan in de Zuiderkerk terecht. Maar nu blijken dat, 23 juli, 6 en 20 augustus en 3 september 2017, precies de data te zijn dat de Zuiderkerk dicht is en iedereen in de Menorah welkom is. Het gevolg is nu dat wijk West op die zondagen ook gezellig bij ons aanschuift. Krijgen we waarschijnlijk een volle kerk, best leuk. “We pakken dit op en gaan voortvarend verder”.

Hans Dorsman, scriba

Kerkenraad Voortvarend verder
In nummer 12 van de Geandewei vindt u onder de rubriek van de Protestantse Gemeente van Drachten het voorgenomen besluit van de Algemene Kerkenraad over de toekomst van de Protestantse Gemeente van Drachten. Dit voorgenomen besluit is genomen tijdens de vergadering op 22 mei.

Op 15 juni wordt de wijkkerkenraad van wijkgemeente Oost gehoord door het moderamen van de Algemene Kerkenraad. In de periode van 22 mei tot 15 juni dient de wijkgemeente te worden gehoord.
Dit horen van de gemeente kan zowel schriftelijk als mondeling. De Kleine Kerkenraad heeft besloten de gemeente schriftelijk te horen.
Deze keuze is mede gebaseerd op de duidelijke en éénduidige keuze voor model 4 van de aanwezige leden van de gemeente tijdens de gemeenteavond op van 30 maart en van de leden van de Grote Kerkenraad op 6 april.
Opmerkingen en vragen over het voorgenomen besluit kunt u sturen aan de wijkscriba van Oost, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of afgeven op de Splitting 42. Ook is het mogelijk om uw vragen rechtstreeks neer te leggen bij de Algemene Kerkenraad, Scriba AK, p/a Kerkelijk Bureau, De Drift 46, 9203 GH Drachten. Alle schriftelijke reacties van gemeenteleden die bij de wijkkerkenraad worden ingediend, worden ook één-op-één doorgegeven naar de Algemene Kerkenraad.
Laat van u horen als u vragen of opmerkingen heeft. Zij vormen een waardevolle toevoeging bij dit voorgenomen besluit.
Chris de Haan, voorzitter

Verslag van de kerkenraadsvergadering 18 maart 2017
De Diaconale Raad is op bezoek. De Diaconale Raad is een van de grootste raden van onze wijk. Ze zijn dan ook niet met z’n allen gekomen, maar er is een afvaardiging van vier personen. De samenwerking tussen de diaconie van Zuid en Oost is goed. Daarom is er ook een afgevaardigde van de diaconie van Zuid. Verder staat er een vergadering op het programma volgende week met de diaconie van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt om nader kennis te maken en te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. De sfeer in de DR is goed. De taken zijn goed verdeeld en als eentje eens iets minder kan, dan pakt een ander dat op. De raad is bezig met het van de grond krijgen van een steunfonds. Het hoe en waar wordt nog verder uitgewerkt. Regelmatig bezoeken de leden van de diaconie de vergadering van de Centrale Diaconie Drachten. Al met al wordt er met voldoening gewerkt en gelukkig zijn nog steeds genoeg mensen beschikbaar. Na de koffie overlegt de Kerkenraad verder.

Jan van der Leij zit in een groep die een open Synagogedienst wil voorbereiden. De Kleine Kerkenraad volgt de ontwikkelingen met belangstelling en staat achter dit initiatief. In de toekomst horen we meer daarover.
Het vergaderschema 2017-2018 wordt besproken. De diverse geledingen kunnen die weer gaan invullen met hun vergaderdata.
Op de volgende Kleine Kerkenraadsvergadering komen de leden van het Moderamen van de Algemene Kerkenraad op de Kleine Kerkenraad, die we voor dat gedeelte omtoveren naar een Grote Kerkenraad, uitleg geven en vragen beantwoorden over het voorgenomen besluit naar aanleiding van het rapport Voortvaren verder. Alle ambtsdragers zijn zo in staat mee te denken en mee te praten. Gemeenteleden zullen via Geandewei en MenorAviertje ingelicht worden en krijgen de gelegenheid schriftelijk te reageren indien zij dit wensen.
De ‘stoelencommissie’ heeft zijn keuze bepaald en de kerkenraad gaat hiermee akkoord. Zij mogen hun voorstel verder uitvoeren.

Anne Henk kan de heugelijke mededeling doen dat hij een nieuwe ouderling heeft gevonden. En daar zijn we heel blij mee. Voor de rest prijzen we ons gelukkig dat verschillende mensen willen verlengen, maar we begrijpen dat dat een keer ophoudt.
De gegevens voor een nieuwe wijkgids moeten weer geleverd worden. We besluiten een kleine gids te maken met de adressen van commissies en van de wijken, zoals die nu ook al in de gids staan. De jaarverslagen en de vooruitblikken naar de toekomst, dus de wat langere verhalen willen we voortaan op de website plaatsen.
Het Jeugd- en Jongerenwerk blijkt wat enthousiaster van de grond te komen. Er is meer spirit en ook over de wijkgrenzen beginnen de contacten beter te lopen. Dat is en heel mooie ontwikkeling en we spreken de hoop uit dat dat zich voortzet.
We staan even stil bij de vraag of er in de kerk geflyerd mag worden voor vrijwilligers voor de Noorderpoort. Aangezien we de visie hebben dat we kerk voor de hele wijk willen zijn, lijkt het ons logisch dat we die vraag zeker in de kerk mogen stellen. Daarom gaan we akkoord met het ophangen van posters en dergelijke.
De verschillende werkplannen en begrotingen moeten weer ingeleverd worden voor het volgende seizoen. Linda zal een voorbeeld rondsturen.
Redelijk op tijd sluit Chris de vergadering met gebed en stappen we op.
Hans Dorsman, scriba

Licht
Het onderwerp in de dienst van “Kunst in de kerk” was het Licht. Verschillende kunstwerken vertoonden op welke manieren het licht een rol zou kunnen spelen in ons leven. Bij licht denken we natuurlijk meteen aan zonlicht. De zon zorgt ervoor dat alles sprankelender en vrolijker wordt dan wanneer er geen zon is. Het is niet voor niets dat we spreken over een zonnig karakter. De vrolijkheid spat eraf. Als je daarentegen in de schaduw leeft, dan denken we aan depressieve en pessimistische mensen. Laat ik nu zelf iemand zijn die nooit in de zon leeft. Dat klinkt heel zwaar, maar dat is het niet. En ben ik dan misschien toch een pessimist? Neen, ik behoor tot het ras van de optimisten. Hoe zit dat dan? Als kind, lichte huid en blond haar, blonk ik uit in verbranden. Je zou kunnen zeggen dat ik dan haast zelf licht gaf. Elke keer dat ik naar het strand ging, kwam ik verbrand terug. Ik woonde in Voorburg dus een bezoek aan Scheveningen was snel gedaan. In die tijd waren er niet honderden merken zonnebrandolie waar je uit kon kiezen. Men wist niet eens dat je dat kon gebruiken. Het was meer een gegeven. Als je bleek en blond was, verbrandde je. De eerste dag was het pijnlijk, maar dat wende ook wel weer en na een week hingen de vellen erbij. Je wist niet anders en dat was nu eenmaal zo. En bij het volgende strandbezoek gebeurde hetzelfde en begon de hele vervelling opnieuw. Maar toen ik een jaar of 16, 17, 18 was, begon het verstand een beetje te komen en dacht ik, ik ben toch gek om me elke keer te laten verbranden. Sindsdien ben ik een liefhebber van de schaduw. Mijn vrouw kent me ook niet anders dan dat ik altijd de schaduw opzoek. En tegenwoordig moet ik met een petje de zon op mijn bolletje weren. Weet je wat wel aardig is als je ‘in de schaduw’ leeft? Je ziet alles veel beter. Je hoeft niet tegen de zon in te kijken. Vanuit mijn schaduwplek kan ik ongestoord van het mooie van de wereld genieten De schaduw is dus zo gek nog niet en pessimistisch word je er zeker niet van.

Hans Dorsman

Gezamenlijke diensten Zuid – Oost / Zuiderkerk en Menorah
De Pinksterviering is samen met Zuid in de Menorah.

Wat de grote vakantieperiode betreft is de Zuiderkerk open op 30 juli, 13 augustus, 27 augustus, 10 september.
De Menorah is open op 23 juli, 6 augustus, 20 augustus, 3 september en 17 september (startzondag)
De Dankdag voor gewas en arbeid is op woensdag 1 november in de Zuiderkerk. Dat is ook een gezamenlijke dienst van Zuid en Oost.
De zondag daarop wordt er dan geen aandacht meer besteed aan dankdag in de Menorah. Als de ene kerk open is, is de andere kerk gesloten.
Hans Dorsman, scriba

Verslag van de Kleine Kerkenraadsvergadering op 20 april 2017 in de Menorah
Deze avond is de directeur van Het Mozaïek, de heer Jan v.d. Veer, met twee van zijn leerkrachten aanwezig. Het schijnt vrij uniek te zijn dat personeel van basisscholen uitgenodigd worden op een kerkenraadsvergadering. Jan v.d. Veer had dit nog niet eerder meegemaakt en ook bij ds. Anne Henk Boschma was dat onbekend voordat hij naar Drachten kwam. Wij doen het al jaren en het bevalt ons goed. Je hebt even een moment om af te stemmen of het contact nog goed is en te vragen hoe het gaat. We zijn zeer tevreden over de samenwerking tussen de school en de kerk. De laatste KSG-dienst was goed bezet en een heleboel kinderen en mensen die anders niet in de kerk komen, hebben kennisgemaakt met de kerk. We bekijken samen nog of de koffieochtenden in de school ook dit jaar weer georganiseerd worden. Het team is bezig een nieuwe visie te ontwikkelen waarin veiligheid een belangrijk onderwerp is. Daar horen we in de toekomst vast meer over.


Na zo onze ervaringen uitgewisseld te hebben en na de koffie vertrekt het team en gaan wij over tot de orde van de vergadering.
Namens de Kerkenraad is er een brief naar de AK. gestuurd met onze keuze voor model 4 uit het rapport Voortvarend verder. Op de AK van afgelopen dinsdag hebben de wijken elkaar al verteld hoever men is met de besluitvorming. Het is nog te vroeg om daarover iets te zeggen. Op de mei-vergadering komt iedereen met zijn plan. In juni komt de AK dan met een voorgenomen besluit waarna de kerkenraden weer afzonderlijk gehoord worden. In juli neemt de AK dan een definitief besluit.
Het beroepingswerk van de Oase is zover dat we daarover op de mei-vergadering van de AK meer horen. Ds. Hans de Jong wordt op 4 juni 2017 bevestigd in de Oase door ds. Hans Arensman.
We evalueren de avond voor nieuw ingekomen leden, de ontmoetingsavonden en de Gemeenteavond. We buigen ons over de vacatures. 
Er worden een aantal namen genoemd. We hebben één toezegging. We zijn ook nog driftig op zoek naar een nieuwe voorzitter. U ziet, er zijn nog kansen genoeg. De startzondagcommissie kan aan de slag gaan. En voordat je het weet zijn we al weer aan de nieuwe schema’s toe voor het volgende seizoen. Maar eerst is er genoeg vergaderd, tijd om naar huis te gaan.
Hans Dorsman, scriba

Voortvarend Verder. De tijd gaat voort.
Alle wijkgemeentes van de PGDrachten zijn druk bezig met het rapport van de werkgroep ‘Eén PGDrachten’. De periode voor de wijken om zich een mening te vormen over dit onderwerp is halverwege. In de kerkenraden wordt gediscussieerd over het advies van de werkgroep en de organisatorische betekenis voor de toekomst van de Protestantse Gemeente van Drachten en de wijkgemeentes.

Op de gemeenteavond van 30 maart is de keuze van de Kleine Kerenraad, het overnemen van het advies van de werkgroep, voorgelegd aan de gemeente van Oost. De gemeente steunt de Kleine Kerkenraad in deze keuze.
Op 6 april is de Grote Kerkenraad bijeen geweest om het keuze van de Kleine Kerkenraad, na het horen van de gemeente op 30 maart, te bespreken en om een besluit te nemen. De kerkenraad van Wijkgemeente Oost heeft besloten om het advies van de werkgroep ‘Eén PGDrachten’ over te nemen en te kiezen voor model vier, één gemeente zonder wijkgemeenten met één kerkenraad met werkgroepen. Dit besluit van Oost is meegedeeld aan de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente van Drachten.
Op de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 22 mei worden de besluiten van de wijkkerkenraden behandeld en komt het voorgenomen besluit over dit onderwerp aan de orde.
Een spannende tijd voor iedereen die zich betrokken voelt bij de Protestantse Gemeente van Drachten.
Namens de kerkenraad,
Chris de Haan

Paasviering met bewoners van het AZC
Op 8 april is in de Menorah de Paasviering met de bewoners van het AZC gehouden. De organisatie is in handen van de interkerkelijke werkgroep ‘Kerk en Vluchteling’ en wordt ondersteund door de Stichting ‘Gave’. 

Om twee uur gaan de kerkdeuren open en druppelen de vrijwilligers binnen. De plannen waren al eerder uitgewerkt en de ontmoetingsruimte wordt omgebouwd en ingericht voor de Paasviering. Er wordt een kruis geplaatst in een hoek en versierd met doeken. Het geopende graf wordt ernaast geprojecteerd op een scherm. Er wordt een pad aangelegd naar het kruis. Bakken met keien staan aan het begin van het pad. Dit is het decor voor de viering.
Daarnaast worden er voorbereidingen voor de gezamenlijke maaltijd getroffen. Bedrijvigheid alom! Iedereen heeft iets te eten meegenomen en er ontstaat een prachtig buffet met heerlijke gerechten. En als de gasten van het AZC komen, nemen ook zij exotische gerechten mee.

De muziekinstallatie is getest, de beamers werken. Alles staat klaar voor het ontvangen van de gasten van het AZC. Er is nog voldoende tijd voor een gezamenlijk gebed.
De eerste groepen komen op de fiets; het is prachtig weer. Anderen worden opgehaald door vrijwilligers met auto’s. Er is herkenning en er worden enthousiast handen geschud. De bewoners gaan vaak als taalgroep en op geslacht bij elkaar zitten. Farsi en Arabisch zijn de meest gehoorde talen, maar ook de Slavische talen worden gesproken. Er wordt meer thee gedronken dan koffie. Voor de kinderen is er vandaag geen apart programma, zij spelen samen in het fietsenhok en komen regelmatig binnen om iets te drinken.
Het Paasverhaal wordt verteld met veel beelden. Aan sommige tafels wordt vertaald. Er wordt gebeden Er worden liederen gezongen in verschillende talen. Aan het eind van de viering wordt iedereen uitgenodigd om de weg naar het kruis te lopen en een steen neer te leggen bij het kruis. De symboliek van het brengen van de zorgen, verdriet en angsten bij het kruis, bij de Heer, zodat je via het geopende graf als vrij mens de wereld in mag gaan. Een indrukwekkende en emotionele processie.
Nadat ook het warme buffet is ingericht wordt iedereen uitgenodigd om de maaltijd te gebruiken. Er wordt veel gebruik gemaakt van het buffet. Logisch , het zijn heerlijke gerechten en er is genoeg. Samen eten verbindt de 70 bewoners en vrijwilligers.
Ook het samen opruimen en schoonmaken van de ontmoetingsruimte en de keuken verbindt .In ruim een uur is de kerk weer klaar voor de viering op Palmpasen.
Er wordt uitgebreid afscheid genomen en we wensen elkaar een goede Stille Week en goede Paasdagen.
Chris de Haan

Samen Doen. De Hoeksteen en de Menorah, de Kerken in Drachten-Oost
Paas Sing-In
Op Palmpasen was het zover; de bijeenkomst van de Hoeksteen en de Menorah om samen met de bewoners van wijk Oost het begin van de Stille Week te vieren.

Het plan is ontstaan tijdens het moderamen overleg van beide kerken en in een korte tijd uitgewerkt door een gezamenlijke werkgroep onder de titel ‘Onderweg naar Pasen’.
De mensen worden welkom geheten bij de ingangen van de Menorah en gewezen op de faciliteiten en de zitplaatsen in de kerk. Er klinkt muziek in de kerk. Langzaam vult de kerk zich met geïnteresseerden en nieuwsgierigen. We zijn blij met zo’n grote opkomst, meer dan 300 mensen. Een groep van bewoners van het AZC is ook aanwezig.
Ds. Anne Henk Bosma heet iedereen welkom namens beide kerken en legt uit wat de Stille Week en Pasen betekenen voor de Kerken en de wereld. Er wordt samen gezongen, er worden teksten uitgesproken. Rejoice zingt het prachtige lied ‘Amazing Grace’ en Lisa Akkerman, Bianca Adema en Ingrid Adema brengen een prachtige vertolking van ‘Ocean’ ten gehore. Ds. Tony Nap zegt de gebeden en stuurt de aanwezigen de Stille Week in met Gods zegen.
Na de bijeenkomst is er gelegenheid om na te praten met de predikanten en de leden van de werkgroep. De kerk blijft nog open om met elkaar in gesprek te gaan en na te genieten met koffie/thee en een paaskoekje. Het was een prachtig begin van de Stille Week met de kerken van Drachten Oost en de wijk.
Chris de Haan

Kerkenraden Zuid en Oost; Toekomst van de wijkgemeentes Zuid en Oost
Op de gemeenteavond van wijkgemeente Zuid op 29 maart is het gezamenlijke voorstel van het gezamenlijk moderamen en de Kleine Kerkenraden van Oost en Zuid niet overgenomen. De gemeente heeft zich uitgesproken voor het beroepen van een nieuwe predikant voor wijkgemeente Zuid. Het voorstel wordt daarom ingetrokken. De moderamina en de kerkenraden moeten zich bezinnen op de ontstane situatie en komen met een nieuw voorstel over het invullen van de vacature die ontstaat na het vertrek van ds. Aafke Nicolai.

Namens de kerkenraden van Zuid en Oost,
Arie Jansen en Chris de Haan

Samen Doen; De Hoeksteen en de Menorah, de Kerken in Drachten-Oost
Voor de Protestantse Kerken heeft de 40dagentijd een bijzondere betekenis. Het is een tijd van soberheid en bezinning.

De laatste week voor Pasen, de Stille of Goede Week, is de week dat Jezus op Palmpasen Jeruzalem binnenrijdt en ook de week die eindigt met de dood van Jezus aan het kruis.

De kerkenraden van De Hoeksteen en de Menorah nodigen de bewoners van wijk Oost en gemeenteleden uit om samen het begin van deze bijzondere week te vieren met een Paas Sing-In in de Menorah. Het thema voor de bijeenkomst is ‘Onderweg naar Pasen’, het feest van de opstanding.

CGK Ere zij God zingt Matteüs op Goede Vrijdag
Op 14 april, om 19.00 uur, verleent het Chr. Gemengd koor Ere zij God o.l.v. dirigent Rein Albert Ferwerda haar medewerking aan de Goede Vrijdag-viering in de Menorah.

Het koor zingt koralen en fragmenten uit de Matteüs Passion van Johann Sebastian Bach in de Nederlandse vertaling van Ria Borkent.
De predikant, ds. Anne Henk Boschma, vertelt het verhaal van de evangelist. Hans Dorsman spreekt de woorden die Jezus gezegd heeft. Dit wordt afgewisseld met liederen uit het Liedboek, gezongen door de gemeente.
Muzikale medewerking wordt verleend door Annemijn van Dijk, viool en Marlinda Wenselaar, fluit. Rein Albert Ferwerda speelt op de piano en het orgel.
Iedereen is van harte welkom!

Kerkenraad; Gemeenteavond van 30 maart
Samen zijn we de gemeenteavond begonnen met een avondgebed. Een avondgebed met liederen, gebeden en de tekst uit de brief aan de Efeziers 4:1-6, ‘Christus als fundament’. Samen met ‘Enkele gedachten voor vanavond’ vormden zij de grondtoon voor de gesprekken deze avond.

Het eerste onderwerp van de agenda was het voorstel van het gezamenlijk moderamen Zuid en Oost en de Kleine Kerkenraden over de personele invulling van de beide wijken, na het vertrek van ds. Aafke Nicolai. Dit voorstel is niet in behandeling genomen omdat het tijdens gemeenteavond van wijk Zuid door de vergadering is afgewezen. De reacties in de vergadering waren verdeeld, opluchting aan een kant en teleurstelling aan de andere.

Het tweede onderwerp van de agenda was het rapport ‘Voortvarend Verder’ van de werkgroep Toekomst PGDrachten. Na een toelichting over de procedure en een inhoudelijke presentatie van het rapport was er ruimte voor vragen en discussie. Uiteindelijk is de keuze voorgelegd aan de vergadering welk model uit het rapport de voorkeur heeft. De voorkeur van de vergadering is uitgesproken voor het model van één Protestantse Gemeente van Drachten zonder wijkgemeentes en één kerkenraad met werkgroepen.
Het advies van de Kleine Kerkenraad, samen met de keuze van de gemeente wordt voorgelegd aan de Grote Kerkenraad om te komen tot een definitieve keuze (besluit) van Oost.

We mogen terugzien op een goede gemeenteavond met een grote opkomst, zo’n 130 gemeenteleden en gasten. Er is met wijsheid en respect voor elkaar gesproken over onderwerpen die gevolgen hebben voor de PGDrachten en voor onze wijkgemeente in de toekomst. Wij treden die toekomst met vertrouwen tegemoet met Christus als fundament.
Na sluiting van de vergadering bleven veel aanwezigen en werd nog lang nagepraat. Zorgen en vreugde samen delen. Dat is samen gemeente-zijn.
Chris de Haan, voorzitter

Voortvarend verder
Iedereen die dat wilde is in de afgelopen tijd ingelicht over het rapport Voortvarend Verder. Het is nu de bedoeling dat er in de diverse wijkgemeenten over gesproken wordt. De gemeente moet gehoord worden en dat is een goede zaak. In het moderamen hebben we daar natuurlijk ook over gesproken en we wilden het als volgt doen. Op 30 maart 2017 organiseren we een gemeenteavond over dit onderwerp. Op die avond willen we het er met u over hebben. We hopen dan samen tot een standpunt te komen. Een week later, op 6 april 2017 houden we een Grote Kerkenraadsvergadering Drachten Oost. Er zijn onderwerpen die alleen op de Grote Kerkenraadsvergadering beslist kunnen worden. Dit is zo’n onderwerp. Dan gaan we het advies opstellen dat we meenemen naar de Algemene Kerkenraad. De AK (waarin alle wijken vertegenwoordigd zijn) beslist of we het voorstel van de projectgroep om voor model 4 te kiezen, overnemen. Die keuze moet met meerderheid van stemmen zijn.

Model 4 is: we kiezen in Drachten voor één gemeente met één kerkenraad. De wijkkerkenraden zullen dan vervangen worden door werk- of taakgroepen. Die ene kerkenraad zal dan onder andere beslissingen moeten nemen over kerkgebouwen en predikanten.
U ziet dat er belangrijke zaken spelen. Het is daarom goed om alvast de datum 30 maart 2017 van de Gemeenteavond in uw agenda te noteren.
Hans Dorsman, scriba

Uitnodiging gemeenteavond op 30 maart 2017
Gemeenteavonden zijn belangrijk voor een wijkgemeente. Het is goed om elkaar te ontmoeten, samen te praten en te overleggen met de kerkenraad over veranderingen die zich aandienen voor de Protestantse Gemeente van Drachten. Deze veranderingen hebben zeker ook gevolgen voor onze wijkgemeente. Veranderingen zijn vaak nodig om hetzelfde te kunnen blijven doen. Veranderingen zijn ook vaak een bron van onrust en onzekerheid. Door er samen over te praten ontstaat een hanteerbare vorm.

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op 30 maart.
Onderwerpen die zeker aan de orde zullen komen is de invulling van de vacature die ontstaat door het vertrek van ds. Aafke Nicolai naar de Protestantse gemeentes van Hindelopen en Stavoren. U wordt gewezen op het gezamenlijke voorstel van moderamina van Zuid en Oost onder Zuiderkerk en Menorah.
En natuurlijk het rapport ‘Voortvarend Verder’ van de werkgroep ‘Toekomst PGD’.
De kerkenraad neemt uw opmerkingen en argumenten mee in de besluitvorming over beide onderwerpen.
Datum: donderdag, 30 maart
Tijd: 19.00 uur inloop, aanvang 19.30 uur
Plaats: Menorah 
Wij rekenen op uw aller komst.
Namens de Kerkenraad,
Chris de Haan

Bazar of rommelmarkt
Hoezo bazar of rommelmarkt. Een fenomeen in de Menorah en in Oost is het geworden. Het hele jaar door ziet u kleine berichtjes van de commissie en dan plotseling stromen gemeenteleden, vrijwilligers, naar binnen en verbouwen de hele kerk tot een grote markt. Verhuiswagens van Prinsen brengen grote hoeveelheden bruikbare spullen, zo’n 125 man richten alles in en op donderdag gaan de kerkdeuren open voor de Grote Bazar. Iedereen op zijn plaats, het lijkt wel een overval, je kunt over de hoofden lopen. Het rad van avontuur draait, de puddingbroodje zijn heerlijk. De spullen vliegen de deur uit. Ds. Anne Henk probeert boeken aan de man te brengen. Dat is al jaren de plaats van de dominee. Een goed geoliede machine, je leest het plezier van de gezichten. Dit is samen Kerk zijn met de deuren wijd open, iedereen is er welkom. Laten zien wie en wat je als kerk wilt zijn in Drachten Oost. Ontmoeting, aandacht voor elkaar, goede gesprekken, samen genieten, soms een traan en een knuffel. Het Buurthuis met een opdracht, liefde, Gods liefde.

Iedereen bedankt voor de inzet. Een prachtig resultaat, in velerlei opzicht.
Chris de Haan

Voorjaarsmarkt/bazaar Menorah 2017 – een fantastisch resultaat
De voorjaarsmarkt die donderdag 9 en vrijdag 10 maart gehouden is heeft het formidabele bedrag van € 8150,00 opgebracht. GEWELDIG!!!!!!.

Van deze opbrengst gaat een deel naar goede doelen, te weten vluchtelingenhulp en de voedselbank in Drachten. Het overige wordt gebruikt voor verbeteringen/verfraaiingen aan/in de Menorah. Dit jaar gaat de gedachte uit naar het vervangen van de stoelen in de kerkzaal en de koffieruimte.
Wat weer een enorme belangstelling tijdens deze dagen. Het was een gezellige drukte met als sluitstuk de feestelijke vrijdagavond met z’n rad van avontuur. Ook kon er geraden worden naar de hoeveelheid paaseieren in een vaas. Het waren er 357 stuks. In de mand zaten 34 artikelen.
De bazaarcommissie wil iedereen die, in welke vorm dan ook, geholpen heeft hartelijk bedanken. En niet te vergeten de diverse ondernemers in Drachten die ons gesponsord hebben. Zonder dit alles hadden wij dit resultaat niet gehaald.
Voor het volgend jaar (2018) is de voorjaarsmarkt gepland op 15 en 16 maart. Noteert u dit alvast maar in uw agenda. Graag rekenen wij weer op u. Als u de komende maanden overbodige spullen beschikbaar wilt stellen, dan houden wij ons aanbevolen. Onze opslagruimte is weer leeg. Het verhuisbedrijf Prinsen stelt opnieuw ruimte beschikbaar. Hier zijn we heel erg blij mee.
Onze kosteres, Mieneke Bult, bedankt allen die zaterdag 11 maart en maandag 13 maart geholpen hebben bij het opruimen en schoonmaken van de kerk.
Vergeet echter niet het volgende; “Vrijwilligers krijgen niets betaald, niet omdat ze niets waard zijn, maar omdat ze onbetaalbaar zijn”
Namens de bazaarcommissie,
Joop Damstra

Gezamenlijke diensten Zuid – Oost
Hieronder volgen de gezamenlijke diensten die wijk Oost met wijk Zuid houden.

De vespers op 10, 11, 12 april worden gehouden in de Grote Kerk.
Op Witte Donderdag, 13 april is er een gezamenlijke dienst in de Zuiderkerk.
Op Goede Vrijdag, 14 april is iedere wijk in zijn eigen kerk.
Op Stille Zaterdag, 15 april zijn we samen in de Zuiderkerk 
Hemelvaartsdag, 25 mei is alleen de Grote Kerk open.
De Pinksterviering is samen met Zuid in de Menorah.
Wat de grote vakantieperiode betreft is de Zuiderkerk open op 30 juli, 13 augustus, 27 augustus, 10 september.
De Menorah is open op 23 juli, 6 augustus, 20 augustus, 3 september en 17 september (startzondag)
De Dankdag voor gewas en arbeid is op woensdag 1 november in de Zuiderkerk. Dat is ook een gezamenlijke dienst van Zuid en Oost. De zondag daarop wordt er dan geen aandacht meer besteed aan dankdag in de Menorah. Als de ene kerk open is, is de andere kerk gesloten.
Hans Dorsman, scriba

Samen Doen
De Hoeksteen en de Menorah, de Kerken in Drachten-Oost

Voor de Protestantse Kerken heeft de 40dagentijd een bijzondere betekenis. Het is een tijd van soberheid en bezinning.
De laatste week voor Pasen, de Stille of Goede Week, is de week dat Jezus op Palmpasen Jeruzalem binnenrijdt en ook de week die eindigt met de dood van Jezus aan het kruis.
De kerkenraden van De Hoeksteen en de Menorah nodigen de bewoners van wijk Oost en gemeenteleden uit om samen het begin van deze bijzondere week te vieren met een Paas Sing-In in de Menorah.
Het thema voor de bijeenkomst is ‘Onderweg naar Pasen’, het feest van de opstanding.

Paas Sing-in
Op palmzondag 9 april organiseren de Menorah en de Hoeksteen een Paas Sing-in voor de wijk.

Het belooft een mooie avond te worden waarin wij o.a. paasliederen zullen zingen.
Thema; Onderweg naar Pasen
Plaats; De Menorah, Dwarswijk 350
Datum en tijd; 9 april, 19.30 uur
Neem uw buren en vrienden gerust mee; iedereen is van harte welkom!
Na afloop is er koffie en thee.

Kerkenraden Zuid en Oost; Toekomst van de wijkgemeentes Zuid en Oost
Op 27 februari hebben de moderamina van Zuid en Oost samen gesproken over het rapport ‘Voortvarend Verder’ van de werkgroep ‘Toekomst PGD’ en over de vacature die ontstaat door het vertrek van ds. Aafke Nicolai als wijkpredikant van Zuid.

Het doel van het gezamenlijk moderamen is om een voorstel uit te brengen voor de kerkenraden en de leden van de wijkgemeentes Zuid en Oost. Dit voorstel is bedoeld om keuzes mogelijk te maken voor de lange én voor de korte termijn.
Vooruitlopend op de keuze van het organisatiemodel voor de toekomst van de PGDrachten is het vertrek van ds. Aafke Nicolai van grote invloed op beide wijken.
De huidige samenwerking tussen de beide wijken is van groot belang. In dit proces zijn de wijken dichter naar elkaar toe gegroeid en trekken steeds meer samen op. Belangrijk voor de wijkkerkenraden zijn de vieringen in de Zuiderkerk en de Menorah en de continuïteit in het pastoraat.
Met name de vieringen in de Zuiderkerk en de Menorah worden gedragen door de beide wijkpredikanten, het pastoraat in Oost door ds. Anne Henk Boschma, het pastoraat in Zuid door ds. Aafke Nicolai en in de wooncentra door Tineke Bosma.
Voorstel
In het gezamenlijke voorstel van de moderamina Zuid en Oost wordt een grote organisatorische stap gezet:
• De wijkpredikant van wijkgemeente Oost, ds. Anne Henk Boschma wordt de predikant voor wijken Zuid en Oost.
• Op de plaats van ds. Aafke Nicolai worden kerkelijk werkers, pastores, benoemd die samen met de predikant zorgdragen voor met name het seniorenpastoraat en het pastoraat in de beide wijken.
Als tijdstip van invoering denken we aan 1-1-2018.
Voorwaarde
Dit is alleen mogelijk wanneer ds. Anne Henk Boschma in het preekrooster wordt vrijgesteld van andere verplichtingen dan in de Zuiderkerk en de Menorah. Hij preekt beurtelings in één van de wijkkerken. In de andere wijkkerk wordt dan gebruik gemaakt van een gastpredikant.
De huidige sectiestructuur voor het pastoraat en het diaconaat blijft voorlopig gehandhaafd in de wijken.
Coördinatie vindt plaats binnen het wijkcollege van predikant en de pastores.
Wanneer de vergadering van de gemeenteleden van de beide wijken en de wijkkerkenraden akkoord gaan met dit voorstel wordt de Algemene Kerkenraad verzocht dit voorstel over te nemen, waardoor waarneming van de functie van ds. Aafke Nicolai mogelijk wordt en de wijken Zuid en Oost over kunnen gaan tot aanstelling van kerkelijk werkers, pastores.
Met deze organisatorische aanpassing verwachten de moderamina van Zuid en Oost blijvend inhoud te kunnen geven aan de verkondiging van het Woord en het omzien naar elkaar en deze wereld.
Deze keuze vormt ons inziens geen belemmering van de uitvoering van een modelkeuze naar de toekomstige organisatie van de Protestantse Gemeente van Drachten.
De voorzitters van de wijkgemeentes Zuid en Oost,
Arie Jansen en Chris de Haan

Informatie sobere maaltijden en vespers in de Stille Week
Dit jaar is de Stille week van 9 tot 16 april 2017. Op maandag 10 april, dinsdag 11 april en woensdag 12 april zijn er vespers in de Grote Kerk om 19.00 uur. Om 18.00 uur is er een sobere maaltijd. Voor de maaltijd moet u intekenen. Op de zondagen 19 maart, 26 maart en 2 april liggen er intekenlijsten in de Menorah, Zuiderkerk en Grote Kerk. De kooksters hebben aangegeven dat zij maximaal voor 25 personen per avond kunnen koken. Er is een vriendelijk verzoek van de kooksters om voor één maaltijd in te tekenen, waarbij een reservedatum kan worden aangegeven, mocht die avond overtekent zijn. De maaltijd is kosteloos. Het is mogelijk om een bijdrage te geven voor de interkerkelijke werkgroep voor asielzoekers. In de vespers bent u allen van harte welkom. De voorgangers zijn dit keer Tineke Bosma, Ate Klomp en Aafke Nicolai. Het zijn vieringen van een half uur met muziek, zang, stilte, gebed, Bijbellezingen en een verbeelding. We lezen dit jaar uit het apocriefe boekje Tobit. We kijken naar een aantal schilderijen van Rembrandt van Rijn, die onder de indruk was van het boekje en een aantal schilderijen maakte over dit verhaal. U kunt zich ook aanmelden voor de maaltijd via de telefoon of e-mail. De contactpersonen zijn Ate klomp, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of T: (0512) 51 05 93. 

Van harte welkom, namens de voorbereidingsgroep
Ate Klomp, Tineke Bosma, Anne Henk Bosma en Aafke Nicolai

Samen Doen
De Hoeksteen en de Menorah, de Kerken in Drachten-Oost

Voor de Protestantse Kerken heeft de 40dagentijd een bijzondere betekenis. Het is een tijd van soberheid en bezinning.
De laatste week voor Pasen, de Stille of Goede Week, is de week dat Jezus op Palmpasen Jeruzalem binnenrijdt en ook de week die eindigt met de dood van Jezus aan het kruis.
De kerkenraden van De Hoeksteen en de Menorah nodigen de bewoners van wijk Oost en gemeenteleden uit om samen het begin van deze bijzondere week te vieren met een Paas Sing-In in de Menorah.
Het thema voor de bijeenkomst is ‘Onderweg naar Pasen’, het feest van de opstanding.

Paas Sing-in
Op palmzondag 9 april organiseren de Menorah en de Hoeksteen een Paas Sing-in voor de wijk.

Het belooft een mooie avond te worden waarin wij o.a. paasliederen zullen zingen.
Thema; Onderweg naar Pasen
Plaats; De Menorah, Dwarswijk 350
Datum en tijd; 9 april, 19.30 uur
Neem uw buren en vrienden gerust mee; iedereen is van harte welkom!
Na afloop is er koffie en thee.

Voortvarend verder
Iedereen die dat wilde is in de afgelopen tijd ingelicht over het rapport Voortvarend Verder. Het is nu de bedoeling dat er in de diverse wijkgemeenten over gesproken wordt. De gemeente moet gehoord worden en dat is een goede zaak. In het moderamen hebben we daar natuurlijk ook over gesproken en we wilden het als volgt doen. Op 30 maart 2017 organiseren we een gemeenteavond over dit onderwerp. Op die avond willen we het er met u over hebben. We hopen dan samen tot een standpunt te komen. Een week later, op 6 april 2017 houden we een Grote Kerkenraadsvergadering Drachten Oost. Er zijn onderwerpen die alleen op de Grote Kerkenraadsvergadering beslist kunnen worden. Dit is zo’n onderwerp. Dan gaan we het advies opstellen dat we meenemen naar de Algemene Kerkenraad. De AK (waarin alle wijken vertegenwoordigd zijn) beslist of we het voorstel van de projectgroep om voor model 4 te kiezen, overnemen. Die keuze moet met meerderheid van stemmen zijn.

Model 4 is: we kiezen in Drachten voor één gemeente met één kerkenraad. De wijkkerkenraden zullen dan vervangen worden door werk- of taakgroepen. Die ene kerkenraad zal dan onder andere beslissingen moeten nemen over kerkgebouwen en predikanten.
U ziet dat er belangrijke zaken spelen. Het is daarom goed om alvast de datum 30 maart 2017 van de Gemeenteavond in uw agenda te noteren.
Hans Dorsman, scriba

Uitnodiging gemeenteavond op 30 maart 2017
Gemeenteavonden zijn belangrijk voor een wijkgemeente. Het is goed om elkaar te ontmoeten, samen te praten en te overleggen met de kerkenraad over veranderingen die zich aandienen voor de Protestantse Gemeente van Drachten. Deze veranderingen hebben zeker ook gevolgen voor onze wijkgemeente. Veranderingen zijn vaak nodig om hetzelfde te kunnen blijven doen. Veranderingen zijn ook vaak een bron van onrust en onzekerheid. Door er samen over te praten krijgt over die onrust en onzekerheid het een hanteerbare vorm.

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op 30 maart.
Onderwerpen die zeker aan de orde zullen komen is de invulling van de vacature die ontstaat door het vertrek van ds. Aafke Nicolai naar de Protestantse gemeentes van Hindelopen en Stavoren. U wordt gewezen op het gezamenlijke voorstel van moderamina van Zuid en Oost onder Zuiderkerk en Menorah.
En natuurlijk het rapport ‘Voortvarend Verder’ van de werkgroep ‘Toekomst PGD’.
De kerkenraad neemt uw opmerkingen en argumenten mee in de besluitvorming over beide onderwerpen.
Datum: donderdag, 30 maart
Tijd: 19.00 uur inloop, aanvang 19.30 uur
Plaats: Menorah 
Wij rekenen op uw aller komst.
Namens de Kerkenraad,
Chris de Haan

Kerkenraad; Toekomst van de Protestantse Gemeente van Drachten 'Voortvarend Verder"
In de afgelopen 2 weken is het rapport ‘Voortvarend Verder’ door de werkgroep ‘Toekomst PGD’ gepresenteerd. Eerst op een bijeenkomst in de Arke voor alle ambtsdragers van de PGD en later aan voor alle gemeenteleden. De kern van het advies luidde: Er zijn vier organisatiemodellen zeer wel denkbaar voor de PGD, maar ze zijn niet alle vier evenzeer gewenst en ook niet alle vier even haalbaar. Het meest toekomstvast is het model ‘Gemeente zonder wijkgemeenten met één Kerkenraad’.

Een aantal bijkomende adviezen wordt toegevoegd:
• maak gebruik van de bestuursstructuur van één kerkenraad met werkgroepen
• maak gebruik van een nader te bepalen aantal gebouwen
• handel snel om financiële redenen.
Een duidelijk en onderbouwd advies waar de wijkkerkenraden zich op korte termijn over gaan beraden De inbreng van de gemeenteleden over dit advies is belangrijk voor de uiteindelijke keuzes die moeten worden gemaakt voor de toekomst van de PGDrachten en de wijkgemeentes. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen met de gesprekken in onze wijk.
Namens de kerkenraad,
Chris de Haan, voorzitter

 

Ga naar boven